ธนาคารกสิกรไทยร่วมมือ บตท.พัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยจัดซื้อในวงเงิน 8 พันล้าน

เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการซื้อขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่าง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) และ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนางสาวกรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ประธานกรรมการ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พร้อมคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในความร่วมมือครั้งนี้

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่เกิดความร่วมมือครั้งสำคัญระดับประเทศ ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ “โครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย” ระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเอกชนชั้นนำของประเทศ และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ “บตท.” หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง ที่มีบทบาทหลักในการะดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการออกตราสารที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลัง หรือ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ บตท. มีพันธกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับภาคส่วนต่างๆ อันได้แก่ การช่วยลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับสถาบันการเงิน การพัฒนาตลาดทุน โดยออกตราสาร ABS, MBS ที่มีความเสี่ยงต่ำให้กับนักลงทุน ทำให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเจริญเติบโต และช่วยให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัย และเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น”

“จากบทบาทการเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์ทุกภาคส่วน ทั้งภาคสถาบันการเงิน ภาคตลาดทุน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคประชาชน ทำให้เสถียรภาพในระบบการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคง ดังนั้น โครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย ระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย จึงนับเป็นโครงการสำคัญเพื่อใช้ประสิทธิภาพของระบบตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเป็นกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจประเทศ เพื่อพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศไปพร้อมๆ กัน เทียบเท่ากับนานาประเทศซึ่งใช้ระบบตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้เจริญรุ่งเรือง”

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจวันนี้เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง ธนาคารกสิกรไทย และ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายใต้ “โครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย วงเงิน 8,000 ล้านบาท” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยผ่านระบบตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่มีบทบาทหลักในการระดมทุนจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ซึ่งบทบาทดังกล่าวทำให้ บตท. มีความชัดเจนมากขึ้น ในฐานะตัวกลางจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินตลาดแรก โดยใช้หลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) และร่วมมือกับสถาบันการเงินตลาดแรก สร้างผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ บตท. ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยครั้งนี้ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่เป็นอัตราคงที่ใน 2 หรือ 3 ปีแรก และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในปีต่อมา เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักในการสนับสนุนให้มีอัตราดอกเบี้ยบ้านคงที่ของ บตท. เพื่อช่วยประชาชนให้ได้รับโอกาสการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น”

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า “ธนาคารกสิกรไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะร่วมมือกันในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงเงิน 8,000 ล้านบาท สิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ต่อเนื่องจากโครงการในช่วงปลายปี 2555 ที่ได้ตั้งวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยไว้ที่ 2,500 ล้านบาท และธนาคารฯ สามารถโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ถึง 2,400 ล้านบาท ถือเป็นความร่วมมือนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งสถาบันการเงิน ประชาชนผู้กู้ ตลอดจนผู้ลงทุน และสถาบันการลงทุนที่ได้ลงทุนในพันธบัตรของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย”

“จากทิศทางเศรษฐกิจในปีนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการที่อยู่อาศัยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่ และจากการที่ธนาคารกสิกรไทยได้มีโอกาสสัมผัส และใกล้ชิดกับลูกค้าทำให้เราทราบดีว่า ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังต้องการได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ดังนั้นความร่วมมือกันของธนาคารกสิกรไทย และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในโครงการความร่วมมือในการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติทั่วไป”

นอกจากการได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และคงที่จากโครงการความร่วมมือนี้แล้ว ธนาคารกสิกรไทยยังได้จัดแคมเปญการตลาด เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า โดยมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าสูงสุด 1,200 บาท สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และจดจำนองภายใน 15 กรกฎาคม 2556 นี้ ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ผู้สนใจสามารถขอสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ 0 2888 8888