ธนาคารกรุงเทพและชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนาครึ่งปี 2556 เรื่อง ‘Know-how : เคล็ดลับความยั่งยืนของ SME’

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอยุทธ์ วิสิฐนรภัทร ประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.ภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทตะวันออกโปลีเมอร์ นายวิชิต อุตมวาทิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาวาแพค จำกัด และนางลลานา ธีระนุสรณ์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร และผู้จัดการทั่วไป บริษัทยูไนเต็ดแดรี่ฟูดส์ จำกัด ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาครึ่งปี 2556 เรื่อง ‘Know-how : เคล็ดลับความยั่งยืนของ SME’ ที่ธนาคารกรุงเทพและชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอีร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยสำหรับนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน