ธนาคารกรุงเทพสนับสนุน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน ‘จริยธรรมในสังคมไทย’ ฉลองครบรอบ 16 ปี

นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สนับสนุนการจัดงาน ‘จริยธรรมในสังคมไทย’ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการทำหน้าที่ที่ดีของสื่อสารมวลชน และเพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของคนไทยให้คำนึงถึงจริยธรรม ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชนผ่านช่องทางอันหลากหลายอย่างครบถ้วนถูกต้องและคำนึงถึงจริยธรรมทางสังคมตลอดจนประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ควบคุมสื่อสารมวลชนด้วยกันเอง ส่งเสริมเสรีภาพ เสริมสร้างจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมถึงเผยแพร่ผลงานที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลไปสู่สาธารณชนให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผลงานดังกล่าว