เอสซีจี ก้าวคืบขยายเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันคู่ธุรกิจเติบโตด้วยกัน พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี นายวิเชียร พงศธร รองประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) และดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย พร้อมผู้บริหารคู่ธุรกิจเอสซีจี ร่วมงาน Supply Chain Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Walking Together…เติบโตไปด้วยกัน พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันของเอสซีจีและคู่ธุรกิจในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และประโยชน์อย่างยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามกลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นมิติใหม่และเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม ก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน