เทสโก้ โลตัส องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุด รับหมื่นอัตราเสริมแกร่ง

คุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เทสโก้ โลตัส แถลงนโยบายเทสโก้ โลตัส สวนกระแสโตไม่หยุดเดินหน้าขยายรับหมื่นอัตราเสริมแกร่งเน้น “เติบโตไปด้วยกัน” อีกทั้งเป็น “องค์กรที่น่าทำงานด้วยที่สุด” ณ โรงแรม เรเนซองส์

ภาพรวมของธุรกิจและการจ้างงานของเทสโก้ โลตัส

• ปัจจุบันเทสโก้ โลตัส มีสาขารูปแบบต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยกว่า 1,500 สาขา โดยในปีนี้เรายังคงเดินหน้าขยายธุรกิจและเปิดสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรามีศูนย์กระจายสินค้าหลักอีก 4 แห่ง และกำลังก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคต่างๆเพิ่มเติม

• ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีพนักงานประจำกว่า 50,000 ตำแหน่ง โดยเป็นการสร้างงานในชุมชนท้องถิ่นรอบๆสาขาและศูนย์กระจายสินค้าของเรา และจะยังสร้างงานเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากในปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มการจ้างงานอีก 10,000 ตำแหน่งในปี 2556 เพื่อรองรับการขยายสาขากว่า 300 สาขาทั่วประเทศ และการเปิดศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่ขอนแก่น

• เทสโก้ โลตัส มีระบบการคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อวัดผลความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทสโก้ โลตัส

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของเทสโก้ โลตัส มี 3 ด้านหลัก ซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้ เกิดจากการศึกษาถึงความต้องการและลักษณะของพนักงานในปัจจุบัน และสิ่งที่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับองค์กรให้ความสำคัญ ได้แก่

1. การมอบโอกาสและพัฒนาพนักงานเพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร

• เทสโก้ โลตัส มีระบบการคัดเลือกพนักงานปัจจุบันที่มีศักยภาพ และเชิญพนักงานเหล่านั้นเข้าโครงการ Options ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาทักษะเพิ่มเติม จากการฝึกอบรม การทำงานเป็นกลุ่ม และการปฏิบัติงานจริง เป็นที่น่ายินดีว่าปีที่ผ่านมา มีพนักงานที่จบจากโครงการ Options และได้เลื่อนตำแหน่งกว่า 8,200 คน

• นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้บริหารเหล่านี้นำพาธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไปและสามารถพัฒนาทีมงานผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารองรับการเติบโตขององค์กรได้ นอกจากนี้ ผู้นำของเราต้องตระหนักถึงความสำคัญของพวกเขาว่าการตัดสินใจหรือดำเนินการใดๆ จะส่งผลต่อผู้คนจำนวนมาก ซึ่งรวมทั้งลูกค้ากว่า 12 ล้านคนต่อสัปดาห์ ชุมชนทั่วประเทศ และเพื่อนร่วมงานกว่า 50,000 คน

2. การให้ผลตอบแทนแบบองค์รวม

• เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการจ่ายค่าจ้างในระดับที่แข่งขันได้ และปัจจุบันอัตราค่าจ้างของเทสโก้ โลตัส อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมค้าปลีก

• นอกจากนี้ ยังมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งรูปแบบเงินและไม่ใช่เงิน เนื่องจากการสำรวจ พบว่าพนักงานให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานทุกคน การจัดตรวจสุขภาพประจำปี และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้พนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี

3. การสร้างเทสโก้ โลตัสให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด

• เราสร้างเทสโก้ โลตัสให้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด ด้วยการรับฟังพนักงาน และนำความคิดเห็นพนักงานมาปรับปรุงพัฒนาระบบและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ตรงใจพนักงาน เช่น เรามีการจัดประชุม What’s on your mind ทุกไตรมาส ในทุกแผนกๆ ในสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์กระจายสินค้า และมีการรวมรวมความคิดเห็นมานำเสนอผู้บริหารเพื่อวางแผนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป

• เทสโก้ โลตัส มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน ที่มีหน้าที่วางนโยบายและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และ work-life balance เช่นการจัดแข่งขันกีฬาภายในประจำปี การจัดทริปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า เทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินงานด้านนี้อย่างโดดเด่นและได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” ถึง 268 รางวัล

• นอกจากนี้ เรามีวัฒนกรรมองค์กรที่เน้นการดูแลสังคมและซีเอสอาร์ เช่น การจัดโครงการ “365 วันทำดีเพื่อชุมชน” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือชุมชน โดยในปี 2555 มีพนักงานใช้เวลาอาสาสมัครเพื่อชุมชนกว่า 2 ล้านชั่วโมง นอกจากนี้ เทสโก้ โลตัส ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์กรที่อนุญาตให้พนักงานลาหยุดได้ปีละ 1 วันเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม อีกด้วย