ฟาร์มเฮ้าส์ จับมือ อย. เดินสายจัด “ฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์” รณรงค์เด็กไทยอ่านฉลากโภชนาการ ทานอาหารครบหมู่

ฟาร์มเฮ้าส์ จับมือ อย. จัดโครงการฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มุ่งให้เด็กไทยมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากโภชนาการ และสามารถเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ โดยปีนี้ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมต้น จากเดิมที่เน้นเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับประถม เตรียมออกเดินสายจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียน 200 แห่ง ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคมนี้ ตั้งเป้าเด็กเข้าร่วมโครงการกว่า 100,000 คน

นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ กล่าวว่า ฟาร์มเฮ้าส์มีแนวคิดที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการอาหารปลอดภัย ฉลากหวาน มัน เค็ม อ่านง่าย ได้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันจัดโครงการฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ของความร่วมมือ โดยจัดขึ้นในชื่อตอนว่า ฉลากดี มีประโยชน์ ลดเค็ม ลดโรค เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านฉลากโภชนาการโดยเน้นการอ่านฉลาก หวาน มัน เค็มอย่างถูกต้อง และสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและครบ 5 หมู่

“กิจกรรมของโครงการฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่ จะเน้นให้ความสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกความรู้ให้เหมาะสมกับความสนใจของเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 7-14 ปี เช่น การแสดงละคร ร้องเพลง เล่นเกม และการออกกำลังกาย ทำให้เด็กรู้สึกสนุกและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในการอ่านฉลากโภชนาการอย่างถูกวิธี รวมทั้งตระหนักถึงโทษของการขาดสารอาหารและการทานอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนและครอบครัวต่อไป ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายที่จะจัดโครงการไปยังโรงเรียน 200 แห่งทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100,000 คน โดยจะเริ่มโครงการตั้งแต่มิถุนายน–สิงหาคมนี้” นายอภิชาติ กล่าว

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการทุกครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทราบข่าว ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าเป็นโครงการที่สนุกสนานและมีประโยชน์จึงต้องการให้จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายไปยังนักเรียน

กลุ่มอื่นเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นต่อยอดและขยายผลการเรียนรู้ ในปีนี้ฟาร์มเฮ้าส์จึงได้จัดโครงการให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมต้นซึ่งมีอายุ 12-14 ปี เป็นครั้งแรก จากเดิมที่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียนอายุ 7-12 ปี หรือระดับประถม

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) กล่าวว่า จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ห่วงใยสุขภาพประชาชน เล็งเห็นปัญหาการเกิดโรคเรื้อรังบางชนิดที่อาจเกิดจากการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แสดงข้อมูลโภชนาการในรูปแบบจีดีเอ หรือฉลากหวาน มัน เค็ม เพื่อนำไปสู่การลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม โดยกำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ต่อหน่วยบรรจุภัณฑ์ไว้ที่ส่วนหน้าของฉลาก  โดยกำหนดบังคับกับอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ         ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิตและเวเฟอร์สอดไส้ และอยู่ระหว่างขยายให้ครอบคลุมอาหารอื่น  ได้แก่ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ขนมอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียวซึ่งต้องเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งตลอดระยะเวลาจำหน่าย และผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวอื่น  เป็นการให้ข้อมูลโภชนาการแก่ผู้บริโภคที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย นำไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพตนเอง

“อาหารส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยเรียน ดังนั้นผู้ใหญ่จึงควรส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม คือ บริโภคอาหารที่ครบ 5 หมู่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน รวมทั้งสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะอ่านฉลากโภชนาการเป็น สำหรับโครงการฟาร์มเฮ้าส์ สคูลทัวร์ ขบวนการทานครบหมู่ ซึ่งริเริ่มขึ้นจากภาคเอกชนโดยฟาร์มเฮ้าส์ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์การอ่านฉลากตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลบนฉลาก ที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ทำให้สามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยและความต้องการของร่างกาย” นายแพทย์บุญชัย กล่าว