เอสซีจีซื้อบริษัทนวัตกรรมและเทคโนโลยีในนอร์เวย์ พร้อมรุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์ HVA คุณภาพสูงในอินโดนีเซีย เสริมความแข่งแกร่งธุรกิจเคมีภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

เอสซีจี เข้าซื้อหุ้นบริษัท Norner ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุและพอลิเมอร์จากประเทศนอร์เวย์ พร้อมรุกธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอาเซียน โดยเข้าซื้อหุ้นบริษัท PT Indoris Printingdo ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ HVA คุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย มุ่งพัฒนาสินค้า HVA เพื่อก้าวสู่ผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน
 
นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด ได้เข้าซื้อหุ้นในส่วนแรกร้อยละ 51 ของบริษัท 
Norner Holding AS หรือ Norner Group และจะเข้าซื้อหุ้นในส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 49 ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 คิดเป็นมูลค่ารวม 
340 ล้านบาท สําหรับการเข้าถือหุ้นทั้งหมด โดย Norner Group เป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัสดุและพอลิเมอร์ 
ตั้งอยู่ที่เมืองสแตททาเล ประเทศนอร์เวย์ ปัจจุบัน ให้บริการด้านคําปรึกษาซึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตพอลิเมอร์ (Polymerization) จนถึงการขึ้นรูปพลาสติก (Plastics Application) สําหรับการใช้งานหลากหลายประเภท อาทิ พลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันและแก๊ส ท่อ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ Norner Group ยังมีห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ครบครัน รวมถึงความพร้อมด้านนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เทคนิค นับเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําด้านการวิจัยและพัฒนาพลาสติกระดับโลก
 
เอสซีจียังเดินหน้าขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอาเซียน โดยบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) และ Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และ 30 ตามลําดับ ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Indoris Printingdo หรือ Indoris มูลค่ากิจการรวม 290 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของหนี้สินจํานวน 60 ล้านบาท ซึ่ง Indoris เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products: HVA) อาทิ กล่องออฟเซต ปัจจุบัน มีกําลังการผลิต 8,000 ตันต่อปี ห่างจากกรุงจาการ์ต้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา Indoris มียอดขายรวม 153 ล้านบาท
 
การลงทุนครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการต่อยอดการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือ HVA เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีในการขยายเข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเข้าถือหุ้นในบริษัท PT Primacorr Mandiri (Primacorr) เมื่อเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเอสซีจียังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อมุ่งสู่ผู้นําธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป