เอสซีจี เตรียมเสนอหุ้นกู้ชุดใหม่ เม.ย. นี้

คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีมติให้ออกและเสนอหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2558 (SCC194A) จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยตามราคาตลาดในขณะที่ออก โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC154A จำนวน 15,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2558 และออกหุ้นกู้ชุดใหม่ (SCC184B) เพิ่มเติมอีกจำนวน 15,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของเอสซีจีเมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 166,500 ล้านบาท