All Thai Taxi ตอบโจทย์ผู้บริโภคซื้อ ด้วย “เหตุผล” มากกว่า “อารมณ์” (High Involvement & Low Involvement)

เรื่อง  ดร.ธเนศ ศิริกิจ

เป็นข่าวคราวที่สร้างกระแสและสะเทือนวงการแท็กซี่ได้พอสมควร เมื่อ “แท็กซี่” นครชัยแอร์เปิดตัวและพร้อมเริ่มให้บริการ  1 พ.ค. 2558  โดยใช้ชื่อว่า “All Thai Taxi” ใช้งบประมาณเกือบ 700 ล้าน

มีหลายคนถามว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวงการแท็กซี่ไทยหรือไม่ ในความเห็นของอาจารย์ ต้องบอกได้เลยว่า การมีแท็กซี่ผ่านระบบ Call  Center หรือผ่านศูนย์เรียกแท็กซี่  เราก็จะเห็นกันมานานแล้ว แต่กระแสในปัจจุบันที่มีกระแสในแง่ลบและผนวกกับการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาใกล้เคียงกับรถโดยสารปรับอากาศ ทำให้นครชัยแอร์ลงมาในธุรกิจนี้

อีกประเด็นที่สำคัญ ลักษณะผู้บริโภคปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการตัดสินใจด้วย “เหตุผล” (High Involvement) มากกว่า “อารมณ์” (Low Involvement) เป็นเพราะกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค เริ่มเปลี่ยนจากเคยบริโภคเพราะขาดไม่ได้ (Need) แต่ต้องเสริมความต้องการ (Want)

คงไม่ต้องคาดการณ์เลย เมื่อเกิดการแข่งขันในธุรกิจคู่แข่งรายอื่นๆก็ต้องปรับตัวแน่นอน ให้ทันต่อการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการ “Service Mind” หรือการขับรถให้เป็น “Smart  Driver”

กระแสผู้บริโภคปัจจุบันมีด้วยกัน 5 ประการด้วยกันคือ

1. ต้องการความรวดเร็ว สะดวก เนื่องจากเดี๋ยวนี้เวลาเป็นเงินเป็นทอง “Time is Money” อะไรที่สะดวก รวดเร็วและแน่นอนได้รับความนิยมสูง

2. กังวลเรื่องความปลอดภัย (Safety Needs) เนื่องจากว่ากระแสความปลอดภัยในชีวิตมีมากขึ้น

3. รูปแบบที่แปลกใหม่ของสินค้าที่สอดคล้องในปัจจุบัน หาในสิ่งที่เรียกว่า “Differentiated” และต้องตรงตามเฉพาะบุคคลจนถึง “Concentrated”

4. เข้าสู่ยุคสังคม Digital อย่างเต็มตัวกับทุกเพศทุกวัย

5. คุณภาพ คุณธรรม ต้องเสริมในสินค้ามากกว่าการตัดราคา

ดังนั้นสินค้าต้องสนองผู้บริโภคแบบ Real Need คือหาความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค นอกจากนั้นไม่พอ ผู้บริโภคต้องเกิด Delight Need คือเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง  เมื่อถึงยุคที่การดำรงชีวิตที่เปลี่ยนหรือ life style ที่เปลี่ยนไป ธุรกิจจะต้องไม่เพียงแค่แต่ราคาเท่านั้น ต้องแข่งกับกระแสคุณภาพสินค้าและคุณธรรมด้วยเพราะ AIO ของผู้บริโภคเปลี่ยน (AIO= Activities Interests Opinions)

บทความโดย : ดร.ธเนศ ศิริกิจ : ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การตลาด /อาจารย์
ในระดับปริญญาโท หลายสถาบัน, นักวิชาการ และวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน
Email :s_thaneth @yahoo.com