“เอไอเอส” ผงาดสุดยอดแบรนด์องค์กรกลุ่มเทคโนโลยีแห่งปี 2558 ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

การสร้างแบรนด์” ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรในปัจจุบันไปแล้ว หลายแบรนด์ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มากขึ้น ทำให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งในการต่อสู่ในโลกธุรกิจ อีกทั้งยังนำพาสู่การเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคในระยะยาว และยั่งยืน 
 
ดั่งเช่น “เอไอเอส” เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีเรื่องราวมายาวนาน จากสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทย และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งจนได้รับรางวัล และการจัดอันดับเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในหลายๆ รายการ
 
ในปีนี้เอง เอไอเอส หรือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส ได้รับการจัดอันดับจากงานวิจัย Thailand’s Top Corporate Brand 2015 ด้วยมูลค่าแบรนด์ 574,029 ล้านบาท เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงที่สุด ในหมวดของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2555 และถือว่าเป็นองค์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงที่สุดของปี 2558 
 
 
งานนี้เป็นการประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงที่สุดใน 19 หมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคต จัดขึ้นโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้อาศัยเครื่องมือ CBS Valuation ในการคำนวณหาค่าแบรนด์องค์กรของบริษัท มีการคำนวณจาก 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การตลาด การเงิน และการบัญชี โดยด้านการตลาด เน้นเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า การทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจ ยอมรับ จนนำไปสู่ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งจะทำให้เกิด Brand Equity หรือคุณค่าของแบรนด์
 
ด้านการเงิน เป็นการประเมินมูลค่าของบริษัททั้งสินทรัพย์ เงินสด และหนี้สิน และด้านบัญชี คือ การลงบันทึกรายการต่างๆ ตามมาตรฐานบัญชี เช่น การซื้อขาย สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
 
จะเห็นได้ว่าการจะสร้างแบรนด์ขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งได้ ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญในหลายๆ ด้าน หล่อหลอมจนกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และน่าเชื่อถือ และสุดท้ายก็สามารถเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในทั้งด้าน “มูลค่า” และเป็นแบรนด์อันดับหนึ่ง “ในใจ” ผู้บริโภคได้เช่นกัน
 
 
Thailand’s Top Corporate Brand 2015 หรือแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดปี 2558 โดยได้เรียงลำดับตามมูลค่าแบรนด์ 6 ลำดับแรก ดังนี้
 

หมวดธุรกิจ

บริษัท

มูลค่าแบรนด์องค์กร (ล้านบาท)

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

574,029

ธนาคาร

บริษัท ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

331,554

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

259,630

พาณิชย์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

243,217

การแพทย์

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

178,000

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

133,567