เม็ดเงินโฆษณา 3 ไตรมาส ปี 58 ใช้ไป 9.1 หมื่นล้านบาท อนาล็อก 4.3 หมื่นล้าน ทีวีดิจิตอล 1.5 หมื่นล้าน

เม็ดเงินโฆษณาในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2558 จากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่า เม็ดเงินโฆษณาในช่วง 3 ไตรมาสของปี 2558 มีมูลค่ารวม 91,536 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่ใช้งบไป 86,170 ล้านบาท 

แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อก 43,565  ล้านบาท ลดลงจาก 3 ไตรมาสของปี 2557 ใช้ไป 48,197 ล้านบาท  และใช้ไปกับทีวีดิจิตอล 15,787 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก 3 ไตรมาสของปีที่แล้ว ใช้ไป 11,478 ล้านบาท

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 4,543 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 1,230 ล้านบาท ซึ่งใช้ไป 5,773 ล้านบาท

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อวิทยุ 4,066 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนต์ 3,615 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 3,161  ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 3,314 ล้านบาท สื่ออินเทอร์เน็ต 770 ล้านบาท

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 9,012 ล้านบาท นิตยสาร 3,162 ล้านบาท สื่อณ.จุดขาย หรือ สื่อในห้างสรรพสินค้า 539 ล้านบาท ซึ่งใช้ลดลงไปถึง 59.10% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ใช้ไป 1,318 ล้านบาท เป็นไปตามการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง