เม็ดเงินโฆษณา ต.ค 58 10,235 ล้านบาท ทีวีอนาล็อกฟันไป 4 พันล้าน ดิจิทัล 1.8 พันล้าน

นีลเส็น ประเทศไทย เปิดเผยถึงการใช้เม็ดเงินใช้ในการลงสื่อโฆษณาของ เดือนตุลาคม  2558 มีมูลค่ารวม 10,235 ล้านบาท ลดลงจากเดือน ตุลาคม 2557 ที่ใช้ไป  10,913 ล้านบาทไม่มาก แต่สูงกว่าเดือนกันยายน 2558 ใช้ไป 9,676 ล้านบาท

โดยเม็ดเงินโฆษณายังคงใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเกือบครึ่ง 4,697 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 45.89%  และใช้ไปกับทีวีดิจิทัล 1,821 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 17.79% เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ใช้ไป 1,642 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า งบโฆษณาส่วนใหญ่ยังคงใช้ไปกับทีวีอนาล็อก แต่ลดลงไปเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะงบโฆษณาทีวีดิจิทัลอยู่ในตัวหลักพันกว่าล้านบาท  

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มจากเดือนกันยายน 2558 เล็กน้อย

ส่วนสื่ออื่นๆ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว  คือ สื่อในโรงภาพยนต์ 444 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 349 ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 366 ล้านบาท สื่ออินเทอร์เน็ต 115 ล้านบาท

 

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง  คือ วิทยุ 522 ล้านบาท หนังสือพิมพ์ 996 ล้านบาท นิตยสาร 367 ล้านบาท สื่อณ.จุดขาย 32  ล้านบาท  (ตัวเลขลดลงค่อนข้างเยอะ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีข้อมูลจาก Tesco Lotus และบิ๊กซี)