สุชา ลิทธิวงศกร

หนึ่งใน 9 Working Women of the Year ที่นิตยสารผู้หญิงจัดขึ้น โดยคัดเลือกผู้หญิงทำงานจากหลายสาขาอาชีพที่มากความสามารถ บุคลิกดี มีอนาคตไกล เป็นเหมือนตัวแทนผู้หญิงทำงานรุ่นใหม่และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำในอนาคตอันใกล้ ซึ่งก็เป็นไปดังคาด เพราะหลังได้รับเลือกในเดือนกรกฎาคม จากนั้นไม่นานสุชาก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาประจำศาลอาญา ในวัยเพียง 29 ปี

นอกจากจะควบปริญญาโท 2 ใบจากอเมริกา สุชายังนำเอาวิสัยทัศน์ด้านการอาชญากรรมสมัยใหม่กลับมาใช้ประโยชน์ในงานด้านกระบวนการยุติธรรมของเธอด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอาชญากรรมเศรษฐกิจ อินเทอร์เน็ต กฎหมายตลาดหุ้น ธนาคาร ซึ่งเธอย้ำว่านักกฎหมายไม่ใช่ยึดแค่ตัวบทกฎหมายตายตัว แต่ต้องปรับมาใช้เพื่อให้ทันอาชญากรยุคใหม่

“การทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาต้องมีความเป็นธรรม ปราศจากอคติและความลำเอียงในการทำงาน ดังนั้น หลักการดำเนินชีวิตของผู้พิพากษาที่ยึดถือปฏิบัติ คือ ดำรงตนอย่างสมถะ และซื่อสัตย์สุจริต ที่สำคัญต้องเป็นคนที่มีอุดมคติ เพราะกฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความยุติธรรมกับสังคม คนใช้กฎหมายต้องทำให้เกิดความยุติธรรมจริงๆ”

Profile

Name : สุชา ลัทธิวงศกร
Born : 24 ตุลาคม 2518
Education :
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2539
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา 2540
Master of Comparative Law (Indiana University) 2543
Master of Laws (Indiana University) 2544
Career Highlights :
นิติกร สำนักวิชาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (2541-2545)
ผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอาญา (มีนาคม 2546 – กรกฎาคม 2547)
ผู้พิพากษาประจำศาล (ปัจจุบัน)
Family :
บิดาคือ วิรัตน์ ลัทธิวงศกร ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาอาวุโส ศาลแรงงานกลาง มารดาชื่อ สุนันทา