เทรนด์เรียนที่ New Zealand

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2547 สถานทูตนิวซีแลนด์ ได้จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ครั้งที่ 11 ขึ้นที่ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด โดยมี ร.ต.อ. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ซึ่งปัจจุบัน ร.ต.อ. ปุระชัย มีบุตร 2 คนศึกษาระดับมัธยมอยู่ที่โรงเรียน Cashmere High School เมืองไครซ์เซิรส์

ในงานนี้มีสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ จากนิวซีแลนด์มาร่วมออกบูธหลายแห่งด้วยกัน มีโรงเรียนมัธยม 28 แห่ง โรงเรียนภาษา 6 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซต์ www.educationnz.org.nz ระบุจำนวน นักเรียนที่ถือวีซ่าและใบอนุญาต (permit) เมื่อเดือนมีนาคม 2547 มีนักเรียนไทยรวมทุกระดับชั้นเรียน 1,714 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยม (year 9-15) ซึ่งมีจำนวน 605 คน ทั้งนี้ ตัวเลขล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2547 มีจำนวนนักเรียนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1,893 คน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเรียนด้วย

ปิโยรจน์ งามวิไลกร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ-การศึกษา สำนักงานพาณิชย์นิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ให้ภาพรวมว่า ปัจจุบันแนวนิยมในการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากการเรียนด้าน MBA และวิชาการด้านต่างๆ อาทิ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แล้ว ปัจจุบันเริ่มมีคนไทยไปเรียนหลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นความรู้เพื่อการประกอบธุรกิจด้วยตนเองมากขึ้น อาทิ Design, Culinary Art, Travel and Tourism, และ Aromatherapy School

Website

www.mynzed.com
www.nzte.govt.nz