ชี้นำด้วยมาตรฐาน

เป็นการรุกคืบในตลาดการศึกษาอีกก้าวหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประกาศใช้ข้อสอบใหม่ที่เรียกว่า SMART แทนการใช้ข้อสอบ GMAT สำหรับคัดเลือกผู้ที่จะเข้าเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยตั้ง “ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ (SMART Center@Thammasat)” เป็นสถาบันกลางของประเทศ ทำหน้าที่ออกข้อสอบและจัดการการสอบ

การตั้งศูนย์ SMART ครั้งนี้ ถูกวางกลยุทธ์ไว้ 4 ด้านหลัก เบื้องต้นเพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ที่ในแต่ละปีมีผู้สมัครจำนวนมาก เฉพาะปริญญาโทราว 4,000 คน กลยุทธ์ต่อไปคือเพื่อให้บริการลูกค้าองค์กรที่ต้องการใช้ข้อสอบจากศูนย์ฯ เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรแทนการไปซื้อข้อสอบจากต่างประเทศด้วยงบนับล้านบาท

นอกจากนั้นก็เพื่อสร้างมาตรฐานรองรับนโยบายการรับตรง (Admissions) ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่รัฐบาลกำลังดำเนินการและจะมีผลในอนาคตอันใกล้ และสุดท้ายเพื่อพัฒนาข้อสอบเฉพาะทางวัดความรู้การประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะ และปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความรู้ของนักประเมินราคาทรัพย์สินที่ออกไปทำงานในธุรกิจการเงิน

“การทำอย่างนี้ดีสำหรับธรรมศาสตร์ คนจะรู้ว่าเราไม่เคยหยุดนิ่ง แทนที่เราจะไปพึ่งพิงคะแนนของต่างประเทศ เราก็ปรับข้อสอบของเราให้เข้ากับความต้องการทางการศึกษาของเราเอง และนอกจากจะใช้ในธรรมศาสตร์แล้ว เราก็จะเปิดให้มหาวิทยาลัยเอกชนเอาข้อสอบหรือคะแนน SMART จากเราไปใช้คัดเลือกนักศึกษาของเขาได้ เหมือนเป็นการเอาต์ซอร์ซอย่างหนึ่ง” รศ.เกศินี วิฑูรชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว

ในเดือนสิงหาคม 2548 ที่จะถึงนี้ ข้อสอบ SMART จะเริ่มต้นใช้กับการคัดเลือกนักศึกษาปริญญาโทภาคภาษาไทย 5 หลักสูตรของคณะพาณิชย์ฯ คือ MBA, X-MBA, MBA-HRM, MAP (บัญชี) และ RE (อสังหาริมทรัพย์) ที่จะเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับข้อสอบ SMART

– ข้อสอบ SMART I ใช้แทนการสอบตรงของระดับปริญญาตรี ส่วนที่ 1 วัดความรู้เชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ และความรู้ทั่วไป ส่วนที่ 2 วัดความรู้ภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบ SMART II ใช้กับระดับบัณฑิตศึกษา ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ส่วนละ 50 ข้อ/1 ชั่วโมง
– สำหรับปริญญาโท เปิดสอบปีละ 4 ครั้ง ค่าสมัครครั้งละ 450 บาท ใช้ระบบออนไลน์ในการสมัครสอบ คะแนนใช้ได้ 2 ปี สามารถสอบได้ไม่จำกัดครั้ง แล้วเอาคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้