Oracle สร้าง IT Knowledge Worker

Oracle หนึ่งในองค์กรธุรกิจไอที ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน 145 ประเทศ ถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยเฉพาะระบบบริหารฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในธุรกิจที่สอดรับกับเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ เช่น Customer Relation Management, Supply Chain Management และ Balance Score Card แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดด้านความซับซ้อนในการใช้งาน จึงต้องมีบริการฝึกอบรมควบคู่ไปกับการบริการทางเทคนิคด้วย

และนับจากปี 2540 เป็นต้นมา Oracle Corporation (Thailand) ก็ได้ขยายการจัดฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยเริ่มโครงการ Oracle Academic Initiative (OAI) ในการสนับสนุนซอฟต์แวร์ให้กับมหาวิทยาลัย 15 แห่ง ใช้ในการเรียนการสอน มีส่วนผลิตบุคลากรที่คุ้นเคยกับการใช้ซอฟต์แวร์ของออราเคิลได้ถึง 2,000 คน

ต่อมาในปี 2545 ได้ทำโครงการ Oracle workforce Development Program (WDP) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต หอการค้า ธุรกิจบัณฑิต และสถาบัน NITT เปิดสอนหลักสูตรการออราเคิลด้านเทคโนโลยีระบบบริหารฐานข้อมูล ซึ่งเปิดรับบุคคลภายนอกเข้าเรียนด้วย นอกเหนือจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรสามารถใช้ในการทำงานได้

ล่าสุดออราเคิลได้เปิดตัวโครงการ IT Knowledge worker ซึ่งเป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตรของออราเคิล ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างบุคลากรทางด้าน Enterprises Resources Planning ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ของออราเคิล และเมื่อเรียนจบไปแล้วสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาอบรมเพิ่มเติม

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ Management Perspective Courses ที่เน้นสร้างความเข้าใจในมุมมองของผู้บริหารหรือผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้ eBusiness Suite เช่น ระบบการจัดซื้อออนไลน์, Supply Chain Management, Customer Relation Management, Balanced Score Card, Business Intelligence ในการบริหารจัดการและการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ และอีกกลุ่มเป้าหมายคือ Professional Perspective Courses เพื่อสร้าง Applications implements และ Applications consultant
และได้เปิดอีกหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรเป็น Oracle Certified Associate ทำหน้าที่ด้าน Database Administration ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทั่วโลก

คอร์สเริ่มเปิดในเดือนมิถุนายน 2547 ที่จะมาถึงนี้ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนแบบรายวิชาได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนทุกวิชาครบทั้งหลักสูตร และจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยรังสิตและออราเคิล