“ผู้จัดการรายวัน” ยอดผู้อ่านพุ่ง!

นีลเส็นมีเดียรีเสิร์ช ได้ทำการสำรวจจำนวนผู้อ่าน “หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน” ล่าสุด พบว่า ตัวเลขก่อนหน้านี้ คือ ช่วงเดือนเมษายน 2548 มีจำนวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน จำนวน 82,000 คน ถึงวันนี้มียอดผู้อ่านเพิ่มขึ้นเป็น 154,000 คน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นถึง 88%

เมื่อเทียบลองมาเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ธุรกิจประเภทเดียวกัน 3 ฉบับ ระหว่าง ผู้จัดการรายวัน กรุงเทพธุรกิจ และโพสต์ทูเดย์ พบว่า ผู้จัดการรายวันมีอัตราการเติบโตของผู้อ่านสูงกว่าทั้งสอง โดยผู้อ่านกรุงเทพธุรกิจล่าสุดมีจำนวน 111,000 คน ลดลงจากเดิมที่มี 113,000 คน ผู้อ่านโพสต์ทูเดย์ 78,000 คน เพิ่มขึ้นจาก 69,000 คน เพิ่มขึ้น 14%

จำนวนผู้อ่านผู้จัดการรายวัน แบ่งตามเพศผู้อ่าน พบว่า เป็นผู้อ่านผู้ชายจากเดิม 45,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 66,000 คนหรือเพิ่มขึ้น 47% ผู้หญิงจากเดิม 37,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 88,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 138% ระดับการศึกษาของผู้อ่าน มีการศึกษาสูงระดับปริญญามากถึง 44%

พิจารณาจากระดับรายได้ของผู้อ่าน ผู้จัดการรายวัน ผู้อ่านที่มีรายได้สูง จากจำนวน 42,000 คน เพิ่มขึ้นเป็น 69,000 คน หรือ เพิ่มขึ้น 65% ระดับรายได้ปานกลางจาก 22,000 คน เป็น 37,000 คน เพิ่ม 69% ระดับรายได้ต่ำ จาก 18,000 คน เป็น 48,000 คน เพิ่มขึ้น 167%

ผู้อ่านผู้จัดการรายวันที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 12-24 ปี เพิ่มขึ้นถึง 100% และอายุ 40-44 ปี เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 125% และกลุ่มผู้อ่านที่แยกตามสาขาอาชีพ เช่น ธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจ พ่อค้า นักเรียน แม่บ้าน เพิ่มขึ้นทั้งหมด มีเพียงกลุ่มผู้เกษียณอายุเท่านั้นที่ลดลงบ้าง

ขณะที่ผู้อ่านผู้จัดการรายวันจะอยู่ในกรุงเทพฯ มากที่สุด 45% ปริมณฑล 18% ต่างจังหวัด 37% ส่วนกรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพฯ 80% ปริมณฑล 20% ส่วนโพสต์ทูเดย์ ผู้อ่านในกรุงเทพฯ 69% ปริมณฑล 31%

สำหรับจำนวนพิมพ์นั้น ผู้จัดการรายวัน มียอดพิมพ์ 280,000 ฉบับ กรุงเทพธุรกิจ ยอดพิมพ์ 105,000 ฉบับ โพสต์ทูเดย์ ยอดพิมพ์ 83,000 ฉบับ บางกอกโพสต์ ยอดพิมพ์ 83,000 ฉบับ

ผลการเปรียบเทียบหนังสือพิมพ์รายวัน 3 ฉบับ

ผู้จัดการรายวัน
– ยอดผู้อ่าน เม.ย.48 82,000
– รอบล่าสุด 154,000
– อัตราการเปลี่ยนแปลง 88 %

กรุงเทพธุรกิจ
– ยอดผู้อ่าน เม.ย.48 113,000
– รอบล่าสุด 111,000
– อัตราการเปลี่ยนแปลง -2%

โพสต์ทูเดย์
– ยอดผู้อ่าน เม.ย.48 69,000
– รอบล่าสุด 78,000
– อัตราการเปลี่ยนแปลง 14%

* หน่วย:คน