50 ผู้ทรงอิทธิพลของไทย

“ผู้ทรงอิทธิพล” ในความหมายของนิตยสาร POSITIONING ไม่ได้หมายถึงบุคคลที่มีอำนาจ หรือ หมายถึงคนที่ใช้อำนาจไปในทางหนึ่งทางใด เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเป็นบุคคลที่อยู่เหนือกฎหมายแต่อย่างใด

หากแต่หมายถึง ผู้ทรงอิทธิพลทางด้านความคิด หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

พวกเขาเหล่านี้ประกอบอาชีพอยู่ แวดวงการเมือง เศรษฐกิจ ข้าราชการ ธุรกิจ กีฬา บันเทิง สื่อสารมวลชน คอลัมนิสต์ การ์ตูนนิสต์ บันเทิง กีฬา แม้กระทั่งในแวดวงไฮโซ ซึ่งเป็นประเภทที่เราแบ่งแยกออกมา ทุกคนในนี้ ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสร้างเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย จนกลายเป็น “ตำนาน” ที่ยังมีชีวิต

ในขณะที่บางคนได้สร้างความสำเร็จในพื้นที่ธุรกิจที่ไม่ได้มาโดยง่าย และอีกหลายคนสร้างการยอมรับของผู้คนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทย แต่พวกเขาและเธอกลับเป็นฮีโร่ ที่สามารถสร้างชื่อในต่างประเทศ

สิ่งที่พวกเขาเหล่านี้มีไม่แตกต่างกัน คือ แรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่น เพื่อที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จอย่างไม่ย่อท้อ และนั่นก็อาจทำให้เขากลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนสังคมไทย
ทั้งหมดนี้ คือ ความหมายของ 50 ผู้ทรงอิทธิพล ที่จะนำเสนอต่อไปนี้