50 ผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี 2550


พบกับ POSITIONING เล่มใหม่ 50 ผู้ทรงอิทธิพล ทุกแผงวันนี้

ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง และทุกเหตุการณ์ย่อมมี “บุคคล” เป็นผู้ขับเคลื่อนปรากฏการณ์ใหม่ๆ เหล่านี้เสมอ และนี่คือที่มาของการจัดอันดับผู้ทรงอิทธิพลของไทย ประจำปี 2550 ที่นิตยสาร POSITIONING จัดขึ้นเป็นปีที่สอง

“ผู้ทรงอิทธิพล” ในความหมายของนิตยสาร POSITIONING จึงไม่ได้หมายถึงผู้มีอำนาจ หรือมีอิทธิพลในด้านลบ แต่เป็นบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่มุมต่างๆ ต่อสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อสะท้อนถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทุกแง่มุม “50 ผู้ทรงอิทธิพล” แห่งปี 2550 แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ครอบคลุมทั้งบุคคล เหตุการณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการ คือ 1.ศาสนา 2.การเมืองและสังคม 3.สื่อและบันเทิง 4.การศึกษา 5.ธุรกิจและการตลาด 6.ปรากฏการณ์แห่งปี และ 7.ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งปี

บุคคลเหล่านี้เป็นใคร บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาได้สร้างปรากฏการณ์ หรือการรับรู้อย่างกว้างขวางต่อสังคมไทยอย่างไร และก่อให้เกิดผลกระทบได้อย่างไร

สถานการณ์ ปรากฏการณ์ใด และสินค้าและบริการประเภทไหนที่สามารถสร้างอิทธิพลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งต่อชีวิตของคนไทย และสังคมไทยในเวลานี้

ทั้งหมดนี้ เรามีคำตอบ