โอสถสภา เปิด “ตลาดชุมชนสุขภาวะ” ต้นแบบความยั่งยืนสู่ชุมชน

คุณธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานอาวุโส บริษัท โอสถสภา จำกัด และ นพ.มงคล ณ สงขลา ประธานที่ปรึกษาโครงการโอสถสภา เพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า พร้อมด้วย นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.ละงู ร่วมเปิด “ตลาดชุมชนสุขภาวะ” ต้นแบบตลาดสีเขียว เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน เพื่อจำหน่ายอาหารปลอดภัย พืชผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี และสินค้าแปรรูปในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสสร้างอาชีพให้คนในชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้พื้นที่ของเครือข่ายเพื่อชีวิตที่ดี..ยิ่งกว่า รพ.ละงู จ.สตูล ต่อไป