เม็ดเงินโฆษณา 4 เดือนแรก ปี’59 ใช้ไป 3.6 หมื่นล้านบาท ลดลง 8%

จากการเปิดเผยของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่า เม็ดเงินโฆษณา 4 เดือนแรกของปี 2559 มีมูลค่ารวม 36,498 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบไป 39,794 ล้านบาท ลดลง -8.28%

แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อก 17,016 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ใช้ไป 19,375  ล้านบาท  ลดลง -12.18% และใช้ไปกับทีวีดิจิตอล 6,126 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2558 ใช้ไป 6,747 ล้านบาท ลดลง -9.20 % (งบโฆษณาทีวีดิจิตอลประเมินจากโฆษณาบน rate card ดังนั้นตัวเลขจริงอาจลดลงประมาณ 30%)

ส่วนงบโฆษณาใช้ไปกับ เคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม 1,642 ล้านบาท ลดลง -12.47% เมื่อเทียบกับปี 2558 ใช้ไป 1,876 ล้านบาท

ส่วนสื่อ ที่มีการใช้โฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อวิทยุ 1,704 ล้านบาท สื่อในโรงภาพยนต์ 1,636 ล้านบาท สื่อนอกบ้าน 1,632  ล้านบาท สื่อรถประจำทาง 1,757  ล้านบาท  สื่ออินเทอร์เน็ต 548 ล้านบาท (เก็บข้อมูลจาก 50 website และ 10 top mobile website)

ส่วนสื่อที่ใช้งบโฆษณาลดลง คือ หนังสือพิมพ์ 3,291 ล้านบาท นิตยสาร 1,013 ล้านบาท สื่อในห้างสรรพสินค้า  134 ล้านบาท

1_adver_4M