17 ธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด

หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศผลงานวิจัย และมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 17 หมวดธุรกิจ

โดยปีนี้มีบริษัทหน้าใหม่ถึง 6 บริษัท ที่ได้รับรางวัลเป็นปีแรก คือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์, บริษัท ซิโน-ไทย เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง, บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค, บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ และ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ อ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation โดยการจัดงาน Thailand’s Top Corporate Brands เป็นปีที่ 5 ผลจากงานวิจัยและการจัดงานประกาศผล และมอบรางวัลให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคธุรกิจมีความตระหนักถึงคุณค่าและพัฒนาแบรนด์องค์กรต่อเนื่อง มีผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และนำผลที่ได้ไปใช้ในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ Stakeholders  อีกด้วย

ส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่เรียกว่า CBS Valuation เป็นการนำเอาตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน และช่วยขจัดปัญหาความลำเอียงในการประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินดังกล่าวได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ และองค์กรธุรกิจชั้นนำ

info_17brandnew