เปิดท็อปแบรนด์มูลค่าสูงสุดไทย-อาเซียน ปี 2018

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด” ให้แก่แบรนด์องค์กรทั้งในไทยและอาเซียน ประจำปี 2561 

หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018” เพื่อประกาศผลงานวิจัยการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรของ ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล  อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7

ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่คณะผู้วิจัยได้ขยายผลงานวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรสู่ประเทศใน ASEAN จากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ 6 ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

โดยใช้เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation คำนวณหามูลค่าแบรนด์ เช่น แนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี โดย เก็บข้อมูลทางการเงินสามปีจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของทั้ง 6 ประเทศ

สำหรับ Thailand’s Top Corporate Brands ของบริษัท ใน 15 หมวด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร การเงิน ประกันภัย และประกันชีวิต วัสดุก่อสร้างก่อสร้าง พัฒนาธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชย์ การแพทย์ สื่อและสื่งพิมพ์ ท่องเที่ยวและสันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกสติกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกจากนี้ ปีนี้ ยังมีรางวัล Hall of frame ให้กับ 5 องค์กรที่เคยได้รับ Top Corporate Brand ติดต่อกัน 5 ปี คือ ซาบีน่า, ธนาคารไทยพาณิชย์, SCG, AIS และ GC.