เม็ดเงินโฆษณา ต.ค. 59 ลดลงเหลือ 5.6 พันล้าน ติดลบ 45%

ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม มาดูกันว่าเม็ดเงินโฆษณาในเดือน “ตุลาคม 2559” จะเป็นอย่างไร และจากการเปิดเผยของนีลเส็น พบว่า เม็ดเงินโฆษณาเดือนตุลาคม ปี 2559 มีมูลค่า 5,616 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่ใช้งบทะลุไป 10,244 ล้านบาท ลดลงไปถึง 45.18%

ตัวเลขนั้นติดลบกันเกือบทุกสื่อ ทั้งสื่อโทรทัศน์ เคเบิลทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโฆษณาในโรงภาพยนนตร์ รวมทั้งอินเทอร์เน็ต ที่ติดลบเป็นครั้งแรก (เฉพาะ 50 เว็บไซต์ ไม่นับรวมของสมาคม DAAT)

ส่วนสื่อที่มีการใช้งบเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม มีเพียง สื่อนอกบ้าน สื่อเคลื่อนที่ และสื่อ ณ จุดขาย เท่านั้น

ในส่วนของสื่อโฆษณาทีวี แบ่งเป็นเม็ดเงินโฆษณาใช้ไปกับสื่อทีวีอนาล็อกเดิมเหลือเพียงแค่ 1,856 ล้านบาท ลดลงจากเดือนตุลาคม 2558 ใช้ไป 4,685 ล้านบาท ลดลงไปถึง -60.38% ในขณะที่ใช้กับทีวีดิจิทัล ใช้ลดลงเหลือ 950 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันที่ใช้ไป 1,821 ล้านบาท ลดลงไป -47.83%

ส่วนเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ใช้ไป 173 ล้านบาท ลดลง -67.11% เมื่อเทียบกับ ตุลาคม 2558 ใช้ไป 526 ล้านบาท

สื่อวิทยุ 287 ล้านบาท (-45.12%) หนังสือพิมพ์ 733 ล้านบาท (-26.48%) นิตยสาร 231 ล้านบาท (-38.07%) สื่อในโรงภาพยนตร์ 360 ล้านบาท (-18.92%) สื่ออินเทอร์เน็ต (หมายเหตุ*2/*3) 103 ล้านบาท (-10.43%)   

สื่อที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น คือ สื่อนอกบ้าน หรือสื่อกลางแจ้ง (หมายเหตุ*1) (OUTDOOR) 469 ล้านบาท (+35.16%) สื่อเคลื่อนที่ (TRANSIT) 420  ล้านบาท (+9.95%) สื่อ ณ จุดขาย (หมายหตุ*4)  35 ล้านบาท (+6.06%)

หมายเหตุ

*1.นีลเส็นได้มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลสื่อกลางแจ้ง (outdoor) เช่น สื่อเคลื่อนที่ (transit)ป้ายบิลบอร์ดป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559  เป็นต้นมา  

*2 อินเทอร์เน็ต – ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2559 นีลเส็นได้มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10  เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือ

*3 สำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจาก DAAT

*4 สื่อในห้าง – นีลเส็นได้มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 แต่ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ข้อมูลของสื่อในห้าง Tesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็น

*5 ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา ได้มีการเพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้งสื่อเคลื่อนที่ และสื่อในห้าง

1_adver_oct59