เตือนลูกค้ารายย่อย! “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด” เช็คเด้งทั้งหมดหลัง 1 ต.ค. นี้

ภาพจาก รายงานประจำปี 2559 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เตือนลูกค้ารายย่อยงดสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้า ลงวันที่ตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป หลังโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้ธนาคารทิสโก้ ระบุหลังจากวันนั้นปฏิเสธการชำระเงิน ขณะเดียวกันยกเลิกให้บริการบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ 1 ก.ค. และหยุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 ส.ค. เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ออกประกาศยกเลิกการให้บริการเช็คภายใต้ธุรกิจลูกค้ารายย่อย หลังการโอนธุรกิจลูกค้ารายย่อยให้แก่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างถ่ายโอนธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบกับการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชีสินเชื่อบางประเภทที่ใช้เช็คในการเบิกถอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เช็คที่สั่งจ่ายจากบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารฯ หากมีการนำเช็คดังกล่าวมาขึ้นเงินหรือเรียกเก็บมายังธนาคาร จะได้รับการปฏิเสธการชำระเงินจากธนาคาร โดยมีผลรวมทั้งเช็คที่ลงวันที่ก่อนและหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จึงขอความร่วมมือลูกค้างดสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้า ซึ่งลงวันที่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ธนาคารมีความจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการและงดรับฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีความจำเป็นต้องปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยให้ลูกค้าติดต่อสาขาของธนาคารที่สะดวก เพื่อทำการปิดบัญชีภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 หลังจากวันดังกล่าวจะดำเนินการปิดบัญชีในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยสามารถติดต่อขอรับเงินฝากทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่จ่ายถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ได้ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร รวมทั้งจะหยุดให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ การโอนเงินเข้าออกจากต่างประเทศ และการเรียกเก็บเงินและการออกดราฟท์สกุลต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เช่นกัน


ที่มา : http://manager.co.th/OnlineSection/ViewNews.aspx?NewsID=9600000056654