เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เตรียมบุกรถไฟฟ้าบีทีเอส หลังได้ VGI ทุ่มเฉียด 6 พันล้านบาท ซื้อหุ้น 23%

วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย เซ็น MOU “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)” พร้อมเข้าถือหุ้น 23% มูลค่าเบื้องต้น 5.9 พันล้านบาท

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ VGI แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด Gather Excellence Limited และบริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด (รวมเรียกว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม) ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วประเทศไทย (Kerry TH) รวมกันในสัดส่วน 100%

VGI เข้าลงทุนในหุ้นของ Kerry TH ในสัดส่วน 23% ของหุ้นทั้งหมดใน Kerry TH จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งได้ออกและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Kerry TH ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ดีลการซื้อขายหุ้น Kerry มีมูลค่า 5,900 ล้านบาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบกำไรหลังหักภาษี ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 .. 2560 ของ Kerry TH) โดย VGI จะชำระค่าซื้อหุ้น Kerry TH เป็นเงินสด และในวันเดียวกันกับที่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมได้รับชำระราคาซื้อหุ้น Kerry TH กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายหรือบางราย จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน VGI

โดยจำนวนหุ้นเพิ่มทุน VGI ที่จะออกและเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Kerry จะเท่ากับ 15% ของราคาซื้อขายหุ้น Kerry หารด้วยราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน VGI ภายใต้เงื่อนไขว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อและบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน VGI ให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

กล่าวคือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันจองซื้อหุ้น (ราคาปิดตลาด) ลดลงเกินกว่า 10% ของราคาตั้งต้น และราคาปิดตลาดเพิ่มขึ้นเกินกว่า 5.5% ของราคาตั้งต้น

เคอรี่ ได้ส่งพัสดุบนรถบีทีเอสเพียงรายเดียว

ผลจากดีลในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง Kerry และ VGI ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบีเอส ดังนี้

1. Kerry TH จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพียงหนึ่งเดียวในด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนของบริษัท และระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟ้า BTS) โดยได้รับสิทธิในการใช้รถไฟฟ้า BTS เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการจัดส่งพัสดุด่วน โดยภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันต่อไป

2. Kerry TH ยังจะได้รับสิทธิในการตั้งร้านค้าคีออส (Kiosk) หรือเคาน์เตอร์ และ/หรือจุดให้บริการในลักษณะต่าง ๆ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS สำหรับการให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุก่อนบุคคลอื่น

VGI โฆษณาบนรถ Kerry เชื่อมสู่ออนไลน์

ขณะเดียวกัน VGI จะได้รับสิทธิในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาในพื้นที่ใหม่ ๆ เพิ่มติม เช่น ยานพาหนะขนส่ง ร้านค้า และจุดให้บริการของ Kerry TH

รวมถึงการนำเสนอสินค้าตัวอย่างร่วมกับบริการจัดส่งพัสดุด่วนของ Kerry TH

โดยลูกค้าหลักและรูปแบบการขนส่งของ Kerry TH จะช่วยสนับสนุนและขยายฐานธุรกิจสื่อโฆษณาออฟไลน์สู่สื่อโฆษณาออนไลน์ (O2O Solution) ของ VGI เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ รวมถึงสื่อโฆษณาออนไลน์

นอกจากนี้ยังเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจของ VGI และเพิ่มโอกาสให้บริษัทเติบโตในระดับภูมิภาคได้อีกด้วย

ใช้เวลา 90 วันตรวจสอบ

อย่างไรก็ตาม VGI ระบุว่า ธุรกรรมดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน และข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น Kerry และสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน VGI ที่จะเข้าทำกันระหว่างคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป (รวมเรียกว่า “สัญญาซื้อขายและจองซื้อหุ้น”) โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ รวมถึงผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ Kerry TH เป็นที่พอใจของบริษัท ธุรกรรมได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทยังได้รับอนุญาต/ความยินยอมจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล/คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ทำให้สถานะของธุรกรรม ยังมีความไม่แน่นอน อีกทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลง ยังไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้าย และอาจถูกปรับเปลี่ยนตามผลการตรวจสอบสถานะ ของ Kerry TH และผลการเจรจาข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญาซื้อขาย และจองซื้อหุ้นระหว่างคู่สัญญา โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าของธุรกรรมภายหลังการตรวจสอบสถานะ ของ Kerry TH แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ.


อ่านข่าวต่อเนื่อง : แกะกล่อง “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ทำอย่างไรให้โตแบบคูณ10