ปรัชญา บุญรอดพานิช : “คู่มือมนุษย์” ฉบับสมบูรณ์ โดย “ท่านพุทธทาสภิกขุ”

ปรัชญา บุญรอดพานิช
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

“คู่มือมนุษย์” ฉบับสมบูรณ์ โดย “ท่านพุทธทาสภิกขุ”

Why? โดยปกติผมมีความเสื่อมใสและนับถือท่านพุทธทาสอยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับท่าน หากท่านใดมีโอกาสได้อ่านหนังสือของท่านแล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมหรือฟังเทศน์ไปในตัวโดยไม่ต้องไปวัด ผมคิดว่าการศึกษาและปฏิบัติธรรมขณะที่ยังมีความสุขอยู่ดีในโลกปัจจุบัน จะทำให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุขมากขึ้น เผชิญกับความทุกข์ได้อย่างมีสติ สามารถประกอบหน้าที่การงานได้ดี ประสบความสำเร็จในชีวิตและในธุรกิจได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “Healthy life Healthy Business”

In Brief เน้นในเรื่องใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา, หลักธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และสั่งสอนเรา ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงพุทธศาสนาให้แก่คนทั่วไป เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติตามเนื้อหาได้โดยง่าย สามารถส่งให้ท่านที่เป็นบุคคลธรรมดา กลายเป็น “อริยบุคคล” ได้