ส่อง “5 ธุรกิจ” ต้องการแรงงานสูงสุด-พฤติกรรมหางานครึ่งปีแรก 2562

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ ครึ่งปีแรก 2562 ส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัว แต่พบว่าหลายธุรกิจมีโอกาสเติบโตได้เช่นกัน และยังต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานตัวเลขครึ่งปีแรก ธุรกิจจัดตั้งใหม่จำนวน 38,222 ราย เพิ่มขึ้น 2% ส่วน ธุรกิจเลิกกิจการจำนวน 6,667 ราย เพิ่มขึ้น 6% ณ เดือนมิ.ย. 2562 มีธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ 737,252 ราย

จ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ หางานและสมัครงาน รายงานสถานการณ์ความต้องการแรงงานและพฤติกรรมความต้องการของผู้สมัครงานทั่วประเทศ ช่วงครึ่งปีแรก 2562 พบว่ามี 5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด

1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 76,204 อัตรา มาจากภาคการท่องเที่ยวที่มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหน้าด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยขยายตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนมากที่สุด คือ จีน มาเลเซีย และอินเดีย นอกจากนี้ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวชาวไทย จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

2. ธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ 58,481 อัตรา ได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซี ซึ่งมีกลุ่มยานยนต์รวมอยู่ด้วย จึงต้องการแรงงาน เช่น กลุ่มวิศวกร และช่างเทคนิค รองรับการลงทุน

3. ธุรกิจบริการ 56,893 อัตรา จากการขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกับธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มารองรับมากขึ้น ตลอดจนการใช้ชีวิตและกิจกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดบริการใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายมากขึ้น

4. ธุรกิจก่อสร้าง 49,631 อัตรา มีปัจจัยจากการเติบโตต่อเนื่องของการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลจากการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงการก่อสร้างภาคเอกชน ทำให้ความต้องการบุคลากรในประเภทธุรกิจนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

5. ธุรกิจค้าปลีก 49,365 อัตรา การบริโภคยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกมีการปรับตัวหลายด้าน ทั้งการพัฒนารูปแบบร้านค้า การเพิ่มความหลากหลายทั้งสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น

เปิด 5 สายงานองค์กรรับมากสุด

สำหรับ 5 สายงานที่องค์กรเปิดรับมากที่สุด อันดับ 1 งานขาย 18.6% อันดับ 2 งานช่างเทคนิค 10.1% อันดับ 3 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 7.1% อันดับ 4 งานธุรการ/จัดซื้อ 6.5% อันดับ 5 งานวิศวกรรม 5.8% ซึ่งมีอัตราการเปิดรับทั้งหมดที่เดือนละ 135,069 อัตรา

ส่วน 5 สายงานที่มีผู้สมัครมากที่สุด อันดับ 1 งานธุรการ/จัดซื้อ 13.22% อันดับ 2 งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ คิดเป็น 10.50% อันดับ 3 งานขาย คิดเป็น 8.12% อันดับ 4 งานทรัพยากรบุคคล คิดเป็น 7.10% อันดับ 5 งานวิศวกรรม 6.48% ของผู้สมัครทั้งหมด

เจาะพฤติกรรมหางานครึ่งปีแรก

พฤติกรรมการหางาน สมัครงาน ของผู้ใช้งานจ๊อบไทยในครึ่งปีแรก 2562 มีสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้

คนทำงานอายุ 25 – 34 ปี เป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลัก สัดส่วน 58.7% มากกว่าครึ่งของผู้ใช้งานทั้งหมด ถัดมาอายุ 35 – 44 ปี สัดส่วน 17.5% และอายุ 18 – 24 ปี สัดส่วน 15.6% และอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป 8.2%

หางานมากที่สุดเวลากลางวัน พฤติกรรมผู้ใช้งานเวลา 9.00 น. – 16.00 น. สูงกว่ากลางคืน พบว่าเวลา 11.00 น. มีการใช้งานสูงที่สุด วันธรรมดาสูงกว่าวันหยุด โดย “วันพุธ” เป็นวันที่มีการใช้งานสูงที่สุด

ระดับปริญญาตรีมีสัดส่วนมากที่สุด สัดส่วน 74.7% ระดับ ปวส. 14.73% ปริญญาโท 4.48% และการศึกษาอื่นๆ รวมกันอยู่ที่ 6.08% แยกตามสาขาวิชาที่จบ 1. บริหาร/การจัดการ/บุคคล 11.6% 2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร 10.6% 3. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6.1% 4. วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/โรงงาน 5.9% 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์ 4.5%