“ซีพีออลล์” คว้าสุดยอดแบรนด์องค์กรธุรกิจพาณิชย์มูลค่าสูงสุด 558,608 ล้านบาท

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2019” ให้กับแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2019

15 ธุรกิจแบรนด์ไทยมูลค่าสูงสุด

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยในปีนี้ (Thailand’s Top Corporate Brands 2019) 15 บริษัท จาก 15 หมวดธุรกิจ โดย “ซีพี ออลล์” ในธุรกิจพาณิชย์ มีมูลค่าสูงสุดที่ 558,608 ล้านบาท

ส่วนธุรกิจหมวดอื่นๆ ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่า 98,882 ล้านบาท, ธุรกิจธนาคาร กสิกรไทย มูลค่า 135.787 ล้านบาท, ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ บัตรกรุงไทย (KTC) มูลค่า 45,363 ล้านบาท

ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ทิพยประกันภัย มูลค่า 5,810 ล้านบาท, ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์นครหลวง มูลค่า 34,185 ล้านบาท, ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ มูลค่า 64,811 ล้านบาท

กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค พลังงานบริสุทธิ์ มูลค่า 125,206 ล้านบาท, ธุรกิจการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ มูลค่า 22,120 ล้านบาท, ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ วีจีไอ โกลบอล มีเดีย มูลค่า 44,949 ล้านบาท

การท่องเที่ยวและสันทนาการ เอราวัณ กรุ๊ป มูลค่า 8,602 ล้านบาท ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ มูลค่า 49,511 ล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เคอีซี อีเลคโทรนิคส์ มูลค่า 34,207 ล้านบาท ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร อินทัช โฮลดิ้งส์ มูลค่า 142,034 ล้านบาท และกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์ส มูลค่า 65,926 ล้านบาท

สำหรับการหามูลค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Value) คือนำมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ทั้งหมด (Enterprise Value) หักด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนชั่วคราว ผลลัพธ์ที่ได้ คือมูลค่าแบรนด์องค์กร

ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร ใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังกับทุกตัวแปรในสูตร จากนั้นจัดอันดับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่หมวดธุรกิจ ซึ่งองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

6 บริษัทรางวัลหอเกียรติยศ

ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 10 สำหรับประเทศไทย ที่ได้ประกาศผลงานวิจัยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของไทยในหมวดธุรกิจต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์

ปีนี้มีแบรนด์องค์กรไทยที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน เข้ารับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019) 6 บริษัท ได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต, โรงแรม เซ็นทรัล พลาซา, ท่าอากาศยานไทย, กรุงเทพดุสิตเวชการ, เซ็นทรัลพัฒนา และ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

AOT ติดท็อประดับอาเซียน

สำหรับรางวัล ASEAN’s Top Corporte Brands 2019 มี 6 รางวัล 1.อินโดนีเซีย บริษัท PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk มูลค่า 30,014 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.มาเลเซีย บริษัท Public Bank Berhad มูลค่า 11,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.ฟิลิปปินส์ บริษัท SM Prime Holdings, Inc มูลค่า 14,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4.สิงคโปร์ บริษัท Singapore Telecommunications Limited มูลค่า 22,353 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 5. ประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT  มูลค่า 22,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 6. เวียดนาม บริษัท Vietnam Daily Products Joint Stock Company มูลค่า 8,440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดย AOT ถือเป็นสุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทย มีมูลค่า 676,916 ล้านบาท  โดยเป็นแบรนด์องค์กรที่ได้รับ Thailand’s Top Corporate Brands ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน จึงเข้าไปอยู่ในบริษัทที่รับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย