บอร์ดการบินไทยพร้อมใจลดค่าตอบแทน 50% จำนวน 6 เดือน ฝ่าวิกฤตไวรัส COVID-19

คณะกรรมการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมใจปรับลดค่าตอบแทนของตนเองลง 50% ระยะเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม-สิงหาคม 2563

สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

“จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมาก รวมทั้งบริษัทฯ ต้องปรับลดเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจในสถานการณ์ที่บริษัทฯ กำลังเผชิญอยู่ และมุ่งหวังให้บริษัทฯ ก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมใจในการช่วยองค์กรผ่านวิกฤตด้วยการปรับลดค่าตอบแทนลง 50% โดยมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน”

ฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับวิกฤตการณ์และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ไปก่อนหน้านี้ เช่น ปรับลดเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงลง 15-25% ปรับลดงบประมาณสำหรับการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ บริหารการจัดกำลังพลเพื่อไม่ให้เกิดการทำงานล่วงเวลา ปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานภายนอก ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านวัตถุดิบและอุปกรณ์ เป็นต้น

Source