ส่อง 52 มหาวิทยาลัย กับมาตรการเยียวยานักศึกษา “ลดค่าเทอม-ตั้งกองทุน-ผ่อนชำระ”

Photo : Shutterstock
“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ สั่ง 52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอมช่วยนักศึกษาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ COVID–19 เริ่มเทอมแรกของปี 2563

ขณะที่ 3 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทั้งมหาวิทยาลัย – ราชภัฏ – ราชมงคล หนุนชี้นักศึกษาเป็นเหมือนคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือ ลดค่าเทอม 10 – 15% แถมมีมาตรการช่วยให้เด็กทำงานพิเศษเพื่อมีรายได้ ด้านธรรมศาสตร์ ตั้ง 5,000 กองทุนช่วยงบ 15 ล้านบาท, มหิดลให้ 5,บาท ต่อทุน, เกษตรฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ ให้ยืมและให้เปล่า, ลาดกระบังคืนเช่าหอและค่าน้ำประปา 2 เดือน

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมถึงนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ให้ช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ

โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษาต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้หรือปีการศึกษาแรกของปี 2563 เป็นกรณีพิเศษพร้อมให้ออกมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือนักศึกษา ล่าสุด มี 52 มหาวิทยาลัย ขานรับนโยบาย อว.ในการพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ด้วยการลดค่าลงทะเบียนเรียน ขยายระยะเวลาการชำระค่าเทอม ลดหรือคืนค่าธรรมเนียมบริการต่างๆ รวมถึงจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น

Photo : Shutterstock

สำหรับ 52 มหาวิทยาลัย มีมาตรการและสัดส่วนในการช่วยเหลือแตกต่างกันไป อาทิ

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาผ่อนผันการชำระค่าเทอมจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2562 หรือ 9 ส.ค.นี้ รวมทั้งจัดตั้งกองทุน สนับสนุนการศึกษา 5,000 ทุนรวม 15 ล้านบาท
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คืนเงินค่าหอพัก
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่อนผันระยะเวลาการชำระและแบ่งชำระการจ่าย จัดสรรทุนทำงานและทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือทั้งให้ยืมและให้เปล่า
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คืนเงินค่าหอพัก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่อนผันระยะเวลาชำระและลดค่าเทอม
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่อนพันระยะเวลาการชำระและตั้งกองทุนช่วยนักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งกองทุนช่วย 5,000 บาทต่อทุน
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งการชำระการจ่าย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ผ่อนพันระยะเวลาการชำระ คืนเงินค่าเช่าหอพักและค่าน้ำประปา 2 เดือน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ ลดค่าเทอม 20% มหาวิทยาลัยศรีปทุมลด 25%
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ลดค่าเทอมภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ไม่น้อยกว่า 25% และสามารถขอผ่อนชำระค่าเทอมได้

​“หลายๆ มหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวและมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปในหลายๆด้าน ขณะที่การลดค่าเทอมจะมีแนวทางในการลดค่าเทอมออกมาในเร็วๆ นี้” ดร.สุวิทย์ กล่าว

สำหรับ 52 มหาวิทยาลัยที่ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ประกอบด้วย

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยมหิดล
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 8. 8. มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 16. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 17. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 19. มหาวิทยาลัยพะเยา
 20. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 21. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 24. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 25. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 26. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 27. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 28. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
 29. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 30. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 31. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 45. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 46. มหาวิทยาลัยพายัพ
 47. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 48. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 49. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 50. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 51. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 52. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Source