“วิงสแปน” บริษัทลูก “การบินไทย” ปลดพนักงานครั้งใหญ่ 2,600 คน ขอยืดชำระค่าชดเชย 1 ปี

วิงสแปนบริษัทลูกของ การบินไทยประกาศเลิกจ้างพนักงาน 2,600 คน มีผล 1 ..ทันทีหลังจากเลิกจ้างลอตแรกไปแล้ว 896 คน จากผลกระทบ COVID-19 ทำขาดสภาพคล่องรุนแรง ขอยืดชำระค่าชดเชยใน 1 ปี

โอม พลาณิชย์ กรรมการบริษัท วิงสแปน เซอร์วิส จำกัด และรักษาการ กรรมการผู้จัดการบริษัทวิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ลงนามในประกาศบริษัท วิงสแปนเซอร์วิสเซส จำกัด ที่ 19/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงาน

ในประกาศ ระบุว่า ด้วยการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ทำให้ธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึงบริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด ที่เป็นผู้จัดส่งแรงงานให้แก่สายการบินในประเทศไทยด้วย

แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระให้แก่พนักงาน ให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริหารจัดการโดยมีมาตรการต่างๆ ในการปรับลดค่าใช้จ่ายทุกประเภทลงอย่างต่อเนื่อง

แต่จนถึงปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด แรงงานที่ยังคงได้รับการว่าจ้างมีอยู่จำนวนไม่มาก ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลง และมีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลพนักงานที่บริษัทให้หยุดงานชั่วคราวจำนวนมาก จนทำให้ต้องประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินต่อเนื่องอย่างรุนแรง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีก ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้พนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรค COVID-19 และจากผู้ว่าจ้างแรงงานหลักคือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาต้องประกาศหยุดทำการบินทั้งหมดชั่วคราว และปัญหาการเงินซึ่งอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการที่ศาลล้มละลายกลาง ทำให้บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงการกลับมาว่าจ้างแรงงานของผู้ว่าจ้าง และยังไม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่า จะมีการว่าจ้างแรงงานในอนาคตเมื่อใด และจำนวนเดิมหรือไม่

ด้วยปัญหาการเงินที่ต่อเนื่องอย่างรุนแรงของบริษัทฯ ดังกล่าวทำให้เป็นสิ่งยากต่อการตัดสินใจของ บริษัทฯ ที่ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถว่าจ้างพนักงานที่บริษัทฯ ให้หยุดงานในปัจจุบันได้อีกต่อไป

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานที่บริษัทฯได้มีประกาศให้หยุดงาน เพราะเหตุจำเป็น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคณะกรรมการสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย และพนักงานปัจจุบันที่เป็นผู้พิการ หรือหากพนักงานยังไมประสงค์ให้เลิกจ้างให้พนักงานแสดงความจำนงขอลาหยุด โดยไม่รับค่าจ้างเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 8 เดือน และให้การลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้าง เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป

บริษัทขอขอบคุณพนักงานที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานจะเข้าใจถึงสถานการณ์และความจำเป็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นรายบุคคล พร้อมกับจะแจ้งรายชื่อพนักงานที่จะเลิกจ้างแก่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เพื่อให้พนักงานที่มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป

“บริษัทจะทยอยจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้พนักงานภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่การเลิกจ้างมีผล หรือเมื่อบริษัทฯ กลับมามีสภาพคล่องทางการเงินดีแล้วต่อไป” 

บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีเจตนาไม่จ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้พนักงานแต่อย่างใด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีความสามารถทางการเงินขณะนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขยายเวลาการจ่ายเงินดังกล่าวออกไปอีกสักระยะหนึ่ง อีกทั้งหากเริ่มมีการว่าจ้างแรงงานจากบริษัทผู้ว่าจ้าง บริษัทจะพิจารณารับพนักงานกลับเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อีกครั้ง

ด้านทางสหภาพฯ กำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆ และยังต้องรอดูหนังสือเลิกจ้างที่จะส่งถึงพนักงานรายบุคคลภายใน 7-14 วัน เพื่อดูว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่

สำหรับ บริษัทวิงสแปนฯ เป็นบริษัทลูกที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสัดส่วนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 (หุ้นสามัญ) และบริษัท ครัวการบินภูเก็ต จำกัด (PACCO) โดยปัจจุบันการบินไทยมีการจัดจ้างบริษัททั้งสองให้ทำหน้าที่รับจ้างดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (กราวน์เซอรวิส) ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายช่าง ฝ่ายคาร์โก้ เป็นต้น

อ่านประกาศฉบับเต็ม (ที่นี่)