“ประกาศโดรน” ฉบับใหม่ ผู้ครอบครองต้องมาขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน มิเช่นนั้นโดนปรับ

โดรน ประกาศโดรน
Photo : Shutterstock
กสทช. ปรับปรุงประกาศโดรนฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองโดรนใหม่ หลังวันที่ 23 ก.ย. 2563 จะต้องมาขึ้นทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากครอบครอง หากไม่มาจะมีค่าปรับตามกฎหมาย

สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า

“หลังวันที่ 23 กันยายน 2563 ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป หรือที่เรียกกันว่า ประกาศโดรน จะมีผลบังคับใช้ ทำให้ผู้ที่มีโดรนไว้ในครอบครองมีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนโดรน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ครอบครองเครื่อง สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนโดรนกับสำนักงาน กสทช. ไว้แล้วก่อนหน้านี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาตให้มี ใช้ และนำออกซึ่งวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม”

ผู้ที่มีหน้าที่ต้องมาขึ้นทะเบียนโดรน ได้แก่

  1. เจ้าของโดรนและผู้ใช้งานทั่วไป
  2. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นำโดรนเข้ามาใช้ในประเทศไทย
  3. ผู้ที่นำโดรนเข้ามาใช้ในภารกิจชั่วคราว เช่น นำมาใช้ถ่ายภาพยนตร์ ใช้ในงานโชว์
  4. หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ยกเว้นหน่วยงานความมั่นคง

สุทธิศักดิ์ กล่าวว่า ประชาชนที่มีโดรนไว้ในครอบครองสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนโดรนได้ที่สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง พหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) กรุงเทพฯ หรือ สำนักงาน กสทช. ภาค หรือสำนักงาน กสทช. เขต ตามที่สะดวก โดยมีค่าธรรมเนียมคำขอ 200 บาทต่อเครื่อง

ทั้งนี้ ให้ยื่นขึ้นทะเบียนภายใน 30 วันนับตั้งแต่มีโดรนไว้ในครอบครอง ฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด