“Bake a wish Make a wish – ฝันมีล้าน ได้ร้านกับ เบค อะ วิช”


Bake a wish Make a wish

ร่วมฉลองเปิดสาขาแฟรนไชส์ครบ 50 สาขา กับ เบค อะ วิช ทางสํานักงานใหญ่ได้ทําแคมเปญยิ่งใหญ่กว่าที่เคย คือลุ้นรับเป็นเจ้าของร้าน แฟรนไชส์ เบค อะ วิช 1 สาขา มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท ฟรีเพียงซื้อสินค้าครบ 150 บาท ระยะเวลาของกิจกรรม : 15 กันยายน 2563 – 31 มกราคม 2564 สาขาที่ร่วมรายการ : Bake A Wish ทุกสาขา

Bake a wish Make a wish

รายละเอียดรางวัล
รางวัลสําหรับการจับฉลาก บัตรกํานัลเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์ Bake A Wish มูลค่ารางวัลละ 3,500,000 บาท จํานวน 1 รางวัล โดยรางวัลเจ้าของกิจการร้านแฟรนไชส์ Bake A Wish 1 ร้านค้า ขนาด 25 – 60 ตารางเมตร ระยะเวลาให้สิทธิ์ตามสัญญาแฟรนไชส์ 5 ปี (ปกติสัญญาแฟรนไชส์ 10 ปี) นับตั้งแต่วันที่ลงนานในสัญญาแฟรนไชส์ Bake A Wish โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามสัญญาแฟรนไชส์ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องจัดหาพื้นที่หรือเช่าพื้นที่ในทําเลที่บริษัทฯ กําหนด รางวัลนี้รวมถึง

ค่าแฟรนไชส์ (600,000 บาท ยังไม่รวม Vat 7%)
– ค่าก่อสร้างตามแบบ (1,500,000 บาท)
– ค่าออกแบบ (5,000 บาท)
– ค่าตกแต่งร้านค้า (350,000 บาท)
– ค่าระบบภายใน
– ค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับประกอบกิจการภายในร้าน มูลค่า 900,000 บาท
– เงินประกันกับทางศูนย์การค้า จํานวน 150,000 – 500,000 บาท (ทางแบรนด์จะเป็นผู้ออกให้แต่หากเลิกกิจการเงินจํานวนนี้จะเป็นของแบรนด์ตามเดิม)

**หมายเหตุ : ทําเลที่บริษัท กําหนด ไม่รวมการจัดหาบุคลากรดําเนินงานและค่าเช่าพื้นที่รายเดือนที่ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบเองกับทางเจ้าของพื้นที่ หรือผู้ให้เช่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน**

Bake a wish Make a wish

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. ผู้โชคดีต้องเป็นสัญชาติไทย ที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ต้องนําหลักฐานบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนใบเสร็จ พร้อมสําเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง หรือดําเนินการมอบอํานาจให้ผู้อื่มารับแทนโดยต้องมีเอกสาร แสดงการมอบอํานาจ แสดงการมอบอํานาจ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายสําหรับการรับรางวัล โดยบริษัทฯจะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลตามระยะเวลาที่กําหนด
2. กรณีผู้ได้รับรางวัล มีอายุไม่ถึง 15 ปีจําเป็นต้องได้รับอนุญาตในการรับรางวัลจากผู้ปกครองก่อนถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
3. ในการจับชิ้นส่วนรางวัลหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กําหนดไว้รางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดและของรางวัลอื่นได้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องการสละสิทธิ์ หรือ ไม่พร้อมในการบริหารจัดการ สิทธิ์นั้นจะเป็นของผู้โชคดีสํารองอันดับต่อไป
4. ใบเสร็จชิงโชคที่ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันจากบริษัทฯ ก่อนว่าเป็นของจริงจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล และต้องเป็นใบเสร็จช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น
5. พนักงานและครอบครัวของบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี จํากัด เจ้าของแฟรนไชส์และพนักงานร้าน Bake A Wish ทุกสาขาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
6. ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้รับของรางวัลถือว่ายอมรับในเงื่อนไขและกติกาข้างต้นทุกประการ หากปรากฎว่าผู้ได้รับรางวัลหรือผู้รับรางวัล ไม่ปฎิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หรือ ปฎิเสธในการมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัล

Bake a wish Make a wish