“บางกอกโพสต์” ประกาศโครงการเออร์ลีรีไทร์ ปรับโครงสร้าง ลดค่าใช้จ่าย ชดเชยสูงสุด 400 วัน

Photo : Shutterstock
เครือบางกอกโพสต์ ลดค่าใช้จ่าย-ปรับโครงสร้างองค์กร ประกาศโครงการเออร์ลีรีไทร์ พร้อมจ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน เผยพนักงานที่จะไปต่อกต้องพร้อมทำงานหนักขึ้น

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. มีรายงานว่า บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post, เว็บไซต์ Post Today, นิตยสาร Forbes Thailand และนิตยสาร elle ประกาศโครงการร่วมใจจากองค์กรโดยการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2564 (Early Retirement) ทั้งนี้ พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน โดยจ่ายชดเชยสูงสุด 400 วัน

สำหรับประกาศดังกล่าวซึ่งลงนามโดย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) มีการระบุข้อความว่า

“บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน) กำลังจะเปลี่ยนแปลง และกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ถ้าคุณพร้อมจะไปกับเรา คุณมีข้อผูกพัน หรือ Commitment ที่ต้องทำดังนี้ พร้อมทำงานหนักขึ้น พร้อมสนับสนุนการทำงานในทิศทางใหม่ของบริษัทฯ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปิดรับระบบการทำงานใหม่ หยุดการทำงานแบบไซโล พร้อมทำงานเป็นทีมหลากแผนก อดทนเสียสละ และทุ่มเทเพื่อจุดหมายร่วมกัน หากคุณไม่พร้อมที่จะเดินไปกับเราในเส้นทางใหม่ เราขอขอบคุณที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีโครงการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) โดยได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จุดประสงค์หลักเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายระยะยาว และปรับโครงสร้างองค์กร

พนักงานที่ประสงค์ข้าร่วมโครงการฯ ให้แจ้งหัวหน้าแผนกหรือหัวหน้าฝ่าย เพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วนำส่งมาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อเสนอต่อบริษัทฯ ให้พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และแจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ทราบ

ทั้งนี้ นอกเหนือจากที่มีพนักงานสมัครใจ และผู้บริหารอนุมัติแล้ว ผู้บริหารอาจจะพิจารณาร่วมกับหัวหน้าแผนกหรือฝ่าย และอนุมัติเพิ่มเติม เพื่อให้จำนวนพนักงานเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสม

พนักงานที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทน ดังนี้

ค่าชดเชยตามอายุงาน โดยนับอายุงานตั้งแต่วันที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จนถึงวันสุดท้ายที่มีสภาพเป็นพนักงาน

  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราเดือนสุดท้าย 30 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราเดือนสุดท้าย 90 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราเดือนสุดท้าย 180 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราเดือนสุดท้าย 240 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราเดือนสุดท้าย 300 วัน
  • พนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง อัตราเดือนสุดท้าย 400 วัน

พนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 และรับค่าชดเชยพร้อมเงินค่าจ้างเดือนสุดท้ายผ่านระบบการจ่ายเงินเดือนในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564