ประชากรเยอะกว่าแล้วไง! จำนวนแรงงานของ ‘อินเดีย’ ยังตามหลัง ‘จีน’ อีกมาก คาดต้องใช้เวลาเกือบ 20 ปีถึงตามทัน

แม้บริษัทผู้ผลิตหลายรายจะเริ่มทิ้ง จีน ไปหา อินเดีย สำหรับใช้เป็นฐานการผลิตสินค้า เนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันอินเดียจะเป็นประเทศที่มี ประชากรมากที่สุดในโลก แต่กําลังแรงงานยังคงตามหลังจีนอีกเยอะ

ตามรายงานของ Oxford Economics พบว่า แม้ว่า อินเดียจะขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่สัดส่วนประชากรวัยทํางานของอินเดีย (อายุระหว่าง 15-64 ปี) คิดเป็นเพียง 51% ของประชากร ซึ่งยังน้อยกว่า จีน ที่มีสัดส่วนประชากรวัยทำงานถึง 76% โดยกว่าจำนวนประชากรวัยทำงานของอินเดียจะใกล้เคียงกับจีน อาจต้องใช้เวลาถึงปี 2040

“แม้ว่าจำนวนแรงงานของอินเดียจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่การคาดการณ์ในปัจจุบันของเราชี้ให้เห็นว่า กําลังแรงงานของอินเดียจะยังคงน้อยกว่าของจีนจนถึงช่วงปี 2040”

นอกจากนี้ อินเดียยังมีประเด็นเรื่อง การจ้างงานแรงงานหญิง ที่ยังคง ต่ำกว่ากว่าจีน อย่างมีนัยสําคัญ โดยกําลังแรงงานหญิงของจีนอยู่ที่ 71% แต่ในอินเดียมีเพียง 25% เท่านั้น ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีแรงงานหญิงจํานวนมากขึ้นใน เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว ไทย และเวียดนาม ก็มีสัดส่วนมากกว่า 50%

ไม่ใช่แค่อัตราแรงงานที่ต่ำของอินเดียเท่านั้นที่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ผลผลิตของแรงงานก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่ง โดยอินเดียยังมีปัญหาเรื่องที่ประชากร ขาดการศึกษาที่เหมาะสม และ มาตรฐานการดูแลสุขภาพของประเทศต่ำ โดยข้อมูลจาก World Economic Forum แสดงให้เห็นว่าอัตราการรู้หนังสือของอินเดียในปี 2018 อยู่ที่ 74% ซึ่งตามหลังจีนคิดเป็น 97%

“แม้ว่านั่นจะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าตกใจ แต่คุณภาพการศึกษาของประเทศยังคงอ่อนแอ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด ทำให้การเรียนการสอนของอินเดียในแถบชนบทหยุดชะงักไป ทําให้ความสามารถในการอ่านและการคํานวณของนักเรียนจํานวนมากของอินเดียล่าช้า”

ในส่วนของด้านสุขภาพ ตามรายงานในปี 2019 พบว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนอินเดียอยู่ที่ 70.9 ปี ในขณะที่ในประเทศจีนอยู่ที่ 77.7 ปี นอกจากนี้ อินเดียยังมีปริมาณแพทย์เพียง 7.3 คนต่อ 10,000 คน เทียบกับ 23.9 แพทย์ต่อ 10,000 คน ในประเทศจีน

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2060 ประชากรของอินเดียจะมีจำนวนราว 1.7 พันล้านคน ส่วนประชากรของจีนจะลดลงเหลือ 1.1 พันล้านคน

Source