ตลท. สนับสนุนโครงการประกวดแผนใหม่แห่งชาติ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการประกวดแผนใหม่แห่งชาติจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับ ศ.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจและการนำเสนอแผนธุรกิจทีดีให้กับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาโทที่ต้องการเป็นผู้ประการรุ่นใหม่