Young Thai Designer Awards

การประกวดการออกแบบผ้าทอมือ หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2548

บริติช เคานซิล ร่วมกับมหาวิทยาลัย University of the Arts London , บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน และนิตยสารมาดามฟิกาโร ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประกวดการออกแบบผ้าทอมือ

ผู้ชนะเลิศจะได้รับ ทุนไปอบรมทางด้านการออกแบบสิ่งทอ ณ Chelsea College of Art and Design, University of the Arts London ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พัก และค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รางวัล
(รางวัลไม่สามรถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้)

หัวข้อ – ผ้าทอมือร่วมสมัยที่ได้รับอิทธิพลจากผ้าไทย (ให้เลือกแรงบันดาลใจที่ได้รับจากผ้าไทย ซึ่งอาจจะเป็นอิทธิพลจากลวดลาย เอกลักษณ์ สีสัน วัสดุที่ใช้ เทคนิค ฯลฯ และจากพื้นฐานเหล่านี้ หรืออันใดอันหนึ่ง คุณต้องพัฒนาให้ออกมาเป็น ผ้าที่มีลักษณะร่วมสมัย ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้ทำเสื้อผ้าแฟชั่น หรือใช้ในการตกแต่งภายใน)

สามารถสอบถามละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ คุณมัลลิกา เอี่ยมละออ โทร. (02)652-5480 ต่อ 108

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.britishcouncil.or.th

รายละเอียดของงานที่ส่งประกวดมีดังต่อไปนี้

1. สเก็ตช์บอร์ด ขนาด A2 ความหนาของกระดาษควรจะเกิน 120 กรัมขึ้นไป ไม่เกิน 2 บอร์ด สาธิตให้เห็นถึงแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ หรือที่มาของงาน ที่มาจากสิ่งทอของไทย การพัฒนาแบบ จากแรงบันดาลใจมาสู่ชิ้นงาน รายละเอียดโครงสร้างการทอ เช่น จำนวนตระกรอ จำนวนเส้นด้ายยืน และพุ่งต่อ 1 นิ้ว และลักษณะของเส้นด้าย ตัวอย่างสี และเทคนิคที่ใช้

2. อธิบายรายละเอียดของงานไม่ต่ำกว่า 100 คำ โดยอธิบายว่า เหตุใดจึงเลือกแรงบันใจ และการพัฒนา งานออกแบบ

3. ผลงานที่ออกแบบขึ้นมา เป็นผลงานที่มีลักษณะร่วมสมัย ซึ่งเหมาะที่จะนำไปใช้ทำเสื้อผ้าแฟชั่น หรือใช้ในการตกแต่งภายใน

กฎเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าร่วมแข่งขัน

1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมี สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2548
2. พนักงานบริติช เคานซิล หรือ ญาติพี่น้องของพนักงานไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
3. สามารถส่งงานเข้าประกวดได้เพียงท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น โดยส่งมาพร้อมใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และสำเนาบัตรประชาชน
4. งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
5. ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2548
6. งานต้องส่งมาถึงบริติช เคานซิล ภายใยวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 งานที่ส่งมาช้ากว่านี้จะไม่ได้รับการพิจารณา
7. ทางบริติช เคานซิลมีสิทธิ์ในการพิมพ์ภาพที่เข้าแข่งขันลงบนเวบไซต์ และ สิ่งพิมพ์ต่างๆ ท่ีทางบริติช เคานซิลจัดทำขึ้น โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
8. ทางบริติช เคานซิลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับผลงานทั้งสิ้น ถ้าท่านไม่มารับงานคืนภายในกำหนดเวลาที่ระบุในข้อ 14
9. ทางบริติช เคานซิลจะไม่รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องจากบุคคลอื่นใด หรือ ทรัพย์สินอื่นใด ที่ถูกพาดพิงถึง ในงานที่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมด
10. การตัดสินจะกระทำโดย คณะกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งรวมทั้งผู้อำนวยการคอร์สและอาจารย์จาก Chelsea College of Art and Design, University of the Arts London และ ผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์ และที่สุด
11. ทางบริติช เคานซิลจะประกาศผลผู้เข้ารอบและผู้ชนะทางเวปไซท์ของบริติช เคานซิล ในวันที่ 2 มิถุนายน 2548
12. ท่านสามารถติดต่อรับงานคืนได้ที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์ หรือท่านสามารถระบุให้ทางเราส่งงานคืน ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน แต่ไม่สามรถจะรับผิดชอบถ้าเกิดการสูญหาย และความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น
13. สำหรับผลงานที่ไม่ได้เข้ารอบ สามารถขอรับคืนได้ ภายหลังวันที่ 30 พฤษภาคม และผลงานที่เข้ารอบคัดเลือก สามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันที่ 15 มิถุนายน แต่งานทั้งสองประเภท จะต้องขอรับคืนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2548
14. ทางบริติช เคานซิลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความที่ระบุไว้ข้างต้น

ส่งผลงานมาที่
มัลลิกา เอี่ยมละออ
ผู้จัดการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
บริติช เคานซิล
254 จุฬาลงกรณ์ซอย 64
สยามสแควร์
ถนนพญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330