กรมโรงงานฯ ดึงกลยุทธ์ลดต้นทุนการผลิต

นายอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาเรื่อง “การลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม” ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ซึ่งในปีงบประมาณ 2547 ได้มีโรงงานเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 14 โรงงาน เช่น ลดการใช้สารเคมี และพลังงาน เป็นต้น ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต รวมมูลค่ากว่า 14.7 ล้านบาทต่อปี โรงงานที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีน้ำอุตสหากรรม สำนักเทคโนโลยีน้ำและการจัดการมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร. 02-281-4938 หรือ 02-281-2794