กรมโรงงานฯ ห่วงใยธรรมชาติ จัดสัมมนาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม

นายโกศล ใจรังษี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสรางความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสหกรรม” ณ ห้องประชุมกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงรายละเอียดของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพิธีสารเกียวโต ให้กับบุคลากรในสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา และจะได้เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการต่อไป