ธ.ก.ส. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น

30 กันยายน 2548 – พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลแก่รัฐวิสาหกิจดีเด่น 13 แห่ง ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 3 หมวดคือหมวดรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น 3 รางวัล หมวดคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 5 รางวัล และหมวดรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 5 รางวัล โดยนายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลในหมวดรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น พร้อมๆ กับ ปตท และ ธอส.