เอสจีเอส ย้ำอันดับหนึ่งตรวจรับรองระบบโรงงานผลิตยานยนต์เจ้าแรกในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 19 ตุลาคม 2548 – บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณยุทธนา เพ็ชรมณี ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน ได้จัดงานพบสื่อมวลชนขึ้นที่อาคารเจเพรส II สำนักงานบริษัท เอสจีเอส ชั้นที่ 19 เพื่อชี้แจงข้อมูลที่น่าสนใจด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองผลของโรงงานผลิตยานยนต์เจ้าแรกในประเทศไทย โดยแสดงแผนเตรียมพร้อมพัฒนาการส่งออกยานยนต์ของไทยให้ได้มาตรฐานสากลระดับโลก พร้อมร่วมชูนโยบายการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ และสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นดีทรอยท์แห่งเอเชียตามนโยบายรัฐบาล

เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยได้เติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็ว ทำให้การลงทุนของผู้ผลิตในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้มาตรฐานการรับรองที่สูงขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตยานยนต์ เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับของผู้ซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ คุณยุทธนา เพ็ชรมณี ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบงาน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงเปิดตัวมาตรฐานอุตสาหกรรมตัวใหม่เรียกว่า ISO/TS 16949 ซึ่งเป็นมาตรฐานเพื่อรับรองทางด้านยานยนต์ในส่วนของการตรวจสอบและทดสอบโรงงานผลิตยานยนต์โดยเฉพาะ ทั้งนี้เอสจีเอสได้ผลการตอบรับที่ดีจากผู้ผลิต เนื่องจากผู้ผลิตต่างให้ความสนใจจะเข้าสู่มาตรฐานมากขึ้น ด้วยกฎของสหภาพยุโรป และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นผู้กำหนดนโยบายด้านการตรวจสอบที่เน้นด้านการทดสอบทางเคมีทั้งในส่วนของรถยนต์ และการทดสอบด้านอื่นๆ ซึ่ง เอสจีเอสได้ผ่านมาตรฐานของทั้งสองส่วน เพราะทางเอสจีเอสมีห้อง
ปฎิบัติการที่ทันสมัย และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่สุดในเอเชีย อีกทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council – NAC) ในสาขาการรับรองคุณภาพ ISO 9000 & ISO 14001 ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการรับรองระบบ การได้รับการรับรองครั้งนี้ทำให้เอสจีเอสกลายเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้ผ่านการรับรองระบบงานจาก NAC”

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือในด้านคุณภาพการตรวจสอบ ทดสอบ และการรับรองระบบแก่บริษัทต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการช่วยผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้จำหน่ายที่จัดการความเสี่ยง และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ พร้อมยังช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ในทุกขั้นตอนการผลิต การขนส่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้าของลูกค้า รวมถึงเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคปลายทางให้เกิดความมั่นใจต่อสินค้า การที่เอสจีเอสผ่านการรับรองจากหน่วยงาน NAC จึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเสริมความมั่นใจกับลูกค้าที่ใช้บริการระบบของเอสจีเอส และส่งผลดีต่อผู้บริโภค ซึ่งในอนาคตผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองที่ผ่านการรับรองจาก NAC จะได้รับสิทธิพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

ปัจจุบันเอสจีเอสมีผู้ตรวจประเมินอยู่ 10 รายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถตรวจรับรอง ISO/TS 16949 ได้ ซึ่งผู้ตรวจประเมินทั้ง 10 รายเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านยานยนต์ และมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานกับผู้ประกอบการรถยนต์ คุณยุทธนา กล่าวว่า “เอสจีเอสเป็นอันดับหนึ่งด้านการตรวจสอบโรงงานผลิตยานยนต์เจ้าแรกในประเทศไทย แต่เราต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังมีความล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ อยู่ในบางส่วนเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ อาทิ ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินเดีย และมาเลเซีย เพราะประเทศเหล่านี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาการรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์กันมานานกว่าประเทศเรา คาดการณ์ว่าการแข่งขันในส่วนของอุปกรณ์รถยนต์มีแต่จะเข้มข้นยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสินค้าที่ผ่านมาตรฐาน ISO/TS 16949 และ ISO 14001 นั้นจะได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อที่ดำเนินกิจการกับบริษัทในกลุ่ม OEM (Original Equipment Manufacturer) มากกว่า และยังมีข้อกำหนดที่จะต้องผ่านเกณท์มาตรฐานเพราะบริษัทในกลุ่ม OEM ให้ความสำคัญอย่างมากกับมาตรฐานนี้ จึงถือเป็นความต้องการพิเศษ เพราะผู้ซื้อสามารถลดต้นทุนการผลิตผ่านกระบวนการต่างๆ ลงไปได้มาก รวมถึง Six Sigma, Value Engineering หรือ Lean Manufacturing ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ข้อได้เปรียบของประเทศไทยคือค่าแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ แต่ก็มีจีนที่ค่าแรงต่ำกว่าและถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญ ถ้าหากจีนต้องการจะเปิดตลาดในส่วนของอุปกรณ์รถยนต์ เราจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเพื่อที่จะรักษาตลาดชิ้นส่วน-อุปกรณ์รถยนต์ ซึ่งผู้ผลิตในประเทศไทยมีโอกาสที่จะอยู่รอดในการแข่งขันทางด้านราคาในระยะยาว”

การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นดีทรอยท์แห่งเอเชีย
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นดีทรอยท์แห่งเอเชีย การปรับปรุงและจัดเตรียมยุทธวิธีที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตถือเป็นหัวใจสำคัญ จำนวนการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบันคือ 750,000 คัน เมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา 12.59 ล้านคัน ญี่ปุ่น 10.47 ล้านคัน จีน 4.37 ล้านคัน และอินเดีย 1.17 ล้านคัน ซึ่งถือว่าจีนและอินเดียเป็นคู่แข่งสำคัญของประเทศไทย “ถ้าประเทศไทยต้องการที่จะเป็นผู้นำในตลาดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในเอเชียแล้ว ภาครัฐควรจะปรับปรุงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนี้อย่างเข้มงวดรวดเร็ว ตั้งแต่กระบวนการผลิตถึงการส่งออก รัฐบาลควรจะต้องควบคุมแหล่งผลิตสินค้าให้แข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีอย่างใกล้ชิด รัฐบาลควรสนับสนุนการก่อตั้งศูนย์การค้นคว้าและการพัฒนาแห่งประเทศไทย เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการทดสอบ และรัฐบาลควรจะเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาสำหรับผู้ผลิต เพื่อจะช่วยผู้ผลิตให้มีคุณสมบัติที่ได้ตามมาตรฐานคุณภาพสากลในเมื่อเราเปิดตัวเข้าลงแข่งขันในตลาดโลกแล้ว การสนับสนุนนี้ต้องรวมไปถึงการฝึกทางด้านเทคนิคสำหรับวิศวกรยานยนต์ด้วย” คุณยุทธนาเสริม

การบริการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอสจีเอส
เน้นการบริการตรวจสอบเพื่อช่วยในการบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เอสจีเอสให้บริการครอบคลุมถึง 3 ส่วนโดยแบ่งเป็น การตรวจสอบ การตรวจวิเคราะห์และการตรวจรับรองระบบในธุรกิจยานยนต์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ทุกประเภททั่วโลก

การบริการรับรองระบบงานและระบบบริการของเอสจีเอส
เอสจีเอสมุ่งเน้นในการช่วยผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้จำหน่าย จัดการความเสี่ยงและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ในตราสินค้าของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เอสจีเอสให้บริการทั้งการรับรองระบบที่ได้รับการประเมินและบริการฝึกอบรมได้แก่ ISO9001 (คุณภาพ) ISO14001 (สิ่งแวดล้อม) ISO/TS16949 และ QS9000 (อุตสาหกรรมรถยนต์) OHSAS18001 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) เป็นต้น รวมถึงระบบประกันคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร

เกี่ยวกับเอสจีเอส
กลุ่มบริษัทเอสจีเอส เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่มีนวัตกรรมทันสมัยในการให้บริการด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ บริษัทเอสจีเอส ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2421 และได้รับการยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลในด้านคุณภาพและความซื่อสัตย์ ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 42,000 คน บริษัทเอสจีเอส ได้ขยายเครือข่ายสำนักงาน และห้องปฏิบัติการกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก