สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมพัฒนา “คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา หนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด ในการดำเนินโครงการ “พัฒนากระบวนการให้การบริการ” โดยมี ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (แถวที่ 1 คนที่ 2 จากซ้าย) และ พล.ท.นพ.เชิดชัย เจียมไชยศรี ผู้อำนวยการโครงการ (แถวที่ 1 คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้ร่วมลงนาม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานบริการของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ให้มีการบริการที่เป็นเลิศและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยสถาบันจะดำเนินการในฐานะที่ปรึกษาในการตรวจประเมิน อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนากระบวนการ ของคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โดยสถาบันฯ ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพฯ