สัญญาให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารโทรคมนาคมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ลงนามในสัญญาให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารโทรคมนาคมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 สัญญานี้มีผลใช้บังคับ 10 ปี นับแต่วันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

ตามสัญญานี้ทอท.อนุญาตให้ทีโอทีเป็นผู้ให้บริการรายหลักในการให้บริการระบบโทรศัพท์ และสื่อสารโทรคมนาคมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยทีโอทีเป็นผู้ลงทุนจัดหาอุปกรณ์หลักและโครงสร้างพื้นฐานในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่ ทอท. ได้เดินสายไว้แล้ว

การให้บริการของทีโอทีประกอบด้วย บริการทั้ง ประเภท Voice และ Data ประเภท Voice เช่น Fixed line & Value Added Services , IP Phone, Centrex , ISDN, Web Phone, Combine Payphone , International Call ส่วนประเภท Data เช่น Video Conference, Broadband Internet , Metro LAN ฯลฯ

ทีโอทีจะชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้ ทอท. เป็นรายเดือนๆ ละ 5-15% ของรายได้ โดยค่าผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบริการ และแตกต่างกันไปในแต่ละปี ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ทีโอทีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในการให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวงเงินประมาณ 1,300 ล้านบาท และขณะนี้ได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 925 ล้านบาท โดยเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ประมาณ 20,000 เลขหมาย