ธนาคารเกียรตินาคิน มอบ “ชั่วโมงนี้…เพื่อเด็ก"

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หนึ่งในภาคีที่เข้าร่วมรณรงค์ในโครงการ “ชั่วโมงนี้…เพื่อเด็ก” มอบเงินสนับสนุนตามโครงการฯ ให้กับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล (ที่สองจากซ้าย) ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ เป็นผู้รับมอบ

โครงการชั่วโมงนี้…เพื่อเด็ก หรือ Childre’s Hour เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เป็นโครงการที่รณรงค์ให้ผู้ใหญ่บริจาครายได้ 1 ชั่วโมงใน 1 ปี เข้ากองทุนพัฒนาเด็ก สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ จึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาขยายผลในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทภาคีทั้ง 22 แห่ง เป็นแกนนำในการช่วยรณรงค์พนักงาน เครือข่าย ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ช่วยบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณทิพวรรณ วอทอง (โม)
โทร. 081 421 2923 หรือ E-mail: mailtippawan@yahoo.com