ทูพลัส เปิดศูนย์นวตกรรมบริหารองค์กรเชิงบูรณาการ เร่งผลักดันให้ทุกองค์กรประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยเปิดศูนย์อบรม นวตกรรมบริหารองค์กรเชิงบูรณาการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยหรืออาจเป็นของโลกด้วยซ้ำ ที่จัดอบรมเกี่ยวกับองค์ความรู้ นวตกรรมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ

นายชาติชาย สุภัควานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทูพลัส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ที่ผมเปิดศูนย์นวตกรรมบริหารองค์กรเชิงบูรณาการขึ้นมานั้น ผมต้องการให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นภาพรวมการบริหารองค์กรในมิติที่สำคัญในการบริหารองค์กรให้บรรลุตามวิศัยทัศน์ขององค์กร โดยจะได้เรียนรู้กับศาสตร์ต่างๆพร้อมๆกัน โดยการเรียนรู้เพื่อการที่จะปฎิบัติได้จริง แทนการเรียนรู้ เพื่อให้แค่ได้รู้เหมือนที่ผ่านๆมา โดยเรียนเพื่อที่จะได้นำความรู้มาช่วยในการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม กฎหมาย การศึกษา และ เทคโนโลยี ทำให้องค์กรต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบผลสำเร็จ”

โดยนายชาติชายได้กล่าวอีกต่อไปว่า “ศูนย์นวตกรรมบริหารองค์กรเชิงบูรณาการ ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะหน่วยงานไหน เพราะหลักสูตรดังกล่าว ผมได้คิดค้นออกแบบให้ครอบคลุมทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนซึ่งหลักสูตรจะประกอบด้วยหัวข้อการอบรมที่หลากหลาย แต่ว่าเนื้อหาหลักสูตรอาจจะแตกต่างกันเป็นบางหัวข้อ ซึ่งหัวข้อในการบรรยายจะครอบคลุมเนื้อหาเริ่มจากการอธิบาย หัวข้อ นวตกรรมการบริหารองค์กรเชิงบูรณาการ การสร้างระบบธรรมาภิบาล กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงการ ขององค์กรใหม่ การสร้างตราองค์กรและการสื่อสารการจัดโครงสร้างองค์กรแบบเสมือนโครงสร้างมนุษย์จริง การสร้างโมเดลการวิเคราะห์และแก้ปัญหาแบบใหม่ ระบบการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ศาสตร์การบริหารโครงการสมัยใหม่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารองค์กรสมัยใหม่ การสร้างนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานการทำงานขององค์กร การติดตามและประเมินผล Earn Value, KPI, Balance Score Card และ สรุปทบทวนความคิดนวตกรรมบูรณาการแบบรวบยอด ซึ่งหัวข้อทั้งหมดที่ได้กล่าวมาผมมองเห็นว่าล้วนแต่มีประโยชน์ และสำคัญต่อองค์กรทุกองค์กรเป็นอย่างมาก”

อย่างไรก็ตาม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ยังไม่หยุดยั้งและพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้กับบุคคลกรที่มีหลากหลายวิชาชีพ ตลอดจนเร่งพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการทำงานให้สูงขึ้นตลอดเวลาและสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้สู่ระดับสากลอย่างสมภาคภูมิได้อย่างเต็มที่

ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 17 ถ.รัชดาภิเษก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2693-4001 (Call Center) 0-2693-4008-9 หรือดูรายละเอียดที่
www.twoplustrainingcenter.com