คอลเกต เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและโรคปริทันต์

บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงานประชุมวิชาการในหัวข้อการบรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์ (โรคเหงือก) และโรคเบาหวาน” ซึ่งจัดขึ้น ณ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโรคในช่องปาก(โรคเหงือก) และโรคเบาหวานให้แก่เจ้าหน้าที่และทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพ:จากซ้ายไปขวา
ทพ. สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมทันตสุขภาพ บริษัท คอลเกต- ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ นายแพทย์ 9 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอายุรกรรม สาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม
หน่วยโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี ผศ. ทพญ. อนัญญา พรหมสุทธิ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย ผู้อำนวยการ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข