Executive Coaching for Improve Supervisory Skill ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน

Executive Coaching for Improve Supervisory Skill
ทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00 – 16.00 น.

โดยหลักการ คนเป็นทรัพยากรที่เป็นกลไกต่อความสำเร็จขององค์กร จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ การแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ความชำนาญของคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ผลจากเรื่องนี้ก็คือ ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทั้งหลายจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสอนงาน การสร้างบรรยากาศที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้นในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ ต้องถือเป็นความรับผิดชอบอันสำคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล นั่นคือการดูแล การสอนงานให้ลูกน้องได้เพิ่มความรู้ ความชำนาญตรงตามที่องค์กรต้องการ และให้โอกาสแสดงความสามารถและได้ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่เพื่อทำงานในหน้าที่ของตนให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ

ในหลักสูตรนี้ จะเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นผู้บริหารและต้องรับผิดชอบต่อการพัฒนาลูกน้อง โดยใช้กระบวนการสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพ

Key benefits
1. เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่งหรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน

2. เพื่อให้เกิดกระบวนการ Copy คนเก่งขององค์กรหรือบุคคลต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร

3. เพื่อให้งานหรือองค์ความรู้ของงานไม่ติดกับตัวบุคคล ซึ่งจะเกิดปัญหาเมื่อมีการย้ายงาน แต่จะเป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบงาน

4. เพื่อให้การสอนงานเป็นไปอย่างถูกหลักและมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงศิลปะการเป็นหัวหน้างานและจิตวิทยาในการสอนงาน

5. เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นจากการสอนงาน อาทิ ผู้จัดการการขาย ซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็น Sales Coach แก่ทีมขายของตน เป็นต้น

Course Outline
• บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร การมอบหมายงาน/การสอนงาน

• ความสัมพันธ์ของการมอบหมายงานกับการสอนงาน

• Coaching: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการทำงานอย่างได้ผลโดยเน้นผลสำเร็จของงาน

1. Coaching Mindset & Beliefs * กรอบความคิด /ทัศนคติ และความเชื่อของผู้สอน
2. Coaching Competency * ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรม (Competency) ที่โค้ชจำเป็นต้องมี
3. Coaching Analysis
• วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ(Key Success Factors) /เป็นจุดแข็ง จะนำไปสู่การพัฒนา
• วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนงานเป็นจุดอ่อน จะนำไปสู่การแก้ไขป้องกัน

4. Coaching Model
• เตรียมความพร้อมในการสอนงาน
• จัดทำแผนการสอนงาน
• ขั้นการสอนงานและฝึกทักษะ
• ขั้นประเมินผลการสอนงาน/พัฒนาแก้ไขให้กำลังใจ

5. Coaching Workshop

วิทยากร
อ.พิศิษฐ์ โชคปรีชา วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถานที่อบรม
โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

ค่าธรรมเนียม 4,800 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
(สมาชิกศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจลด 10 % สมัครเป็นสมาชิก 1,200 บาทต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากทางศูนย์ฯ)

การชำระเงิน
• ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค /แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
“ บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด ” เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 3011731550
เลขที่ 396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

• โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-12879-3
** ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-29575581, 0-2559-2146-7 **
(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครล่วงหน้าในการสำรองที่นั่งก่อน)