จีเอ็ม ประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASO สี่ปีซ้อน

จากภาพ : มร. จีวัน วาร์มา (ซ้าย) รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand) เป็นปีที่ 4 จาก ผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

ศูนย์การผลิตรถยนต์ เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จังหวัดระยอง ได้ร่วมโครงการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ หรือ ASO (AIDS-response Standard Organization) มาตั้งแต่ปี 2546 จวบจนปัจจุบัน ทางศูนย์การผลิตฯ ยังรักษามาตรฐานจนได้รับการรับรองมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งพิสูจน์ชัดถึงความเสมอต้นเสมอปลายในการเอาใจใส่ต่อปัญหา รวมทั้งการดูแลรักษาและให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างเท่าเทียมของจีเอ็ม

มาตรฐานดังกล่าวพิจารณาจากสถานประกอบกิจการที่ใส่ใจในการป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์ ทั้งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในหมู่พนักงานและชุมชน ตลอดจนแนะนำแนวทางเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด และไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่ติดเชื้อ ซึ่งประเมินโดยสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์ (Thailand Business Coalition on AIDS: TBCA) และลงนามรับรองมาตรฐานร่วมกันระหว่างอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มร. จีวัน วาร์มา รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จีเอ็มให้ความสำคัญกับโครงการนี้ เพราะถือเป็นการตอบแทนต่อสังคมและชุมชนที่เราอยู่อาศัย และเอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานโดยตรง ทางจีเอ็มมีหน่วยแพทย์ในศูนย์การผลิตฯไว้คอยให้คำปรึกษาและดูแลพนักงานทุกคน เราไม่กีดกันผู้ติดเชื้อ”