SCBAM ร่วมโครงการ “คืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด สนับสนุนโครงการ “คืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” โดยจัดพิธีปล่อยช้างพังคำมูลใหญ่คืนสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ นายศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

ด้วยเจตนารมณ์ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่มุ่งมั่นตามแนวคิดว่า ทุกชีวิตจะอยู่อย่างเป็นสุขได้เพราะสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรม คืนประโยชน์ให้กับสังคม บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นฟื้นฟู พัฒนาคน และสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่จะรวบรวมช้าง 81 เชือกปล่อยคืนสู่ป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส ฉลองครบรอบ 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ คืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริหารและจัดการโดยมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ การดำเนินของโครงการฯ จะเริ่มจากจัดหาช้าง ดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ตรวจรักษาโรค ปรับพฤติกรรมให้ช้างรู้จักหาอาหารจากแหล่ง เรียนรู้ลักษณะภูมิประเทศที่อาศัยและออกหากิน โดยไม่ใช้การควบคุม การบังคับ เพื่อให้อาศัยอยู่ในป่าและอยู่รวมเป็นโขลงได้ จากนั้นทางโครงการฯจึงคืนอิสระให้ช้างเพื่อให้ดำรงชีวิตในป่าตามธรรมชาติ และภายหลังการปล่อยช้างทางโครงการฯจะมีการติดตามพฤติกรรมของช้างต่อไปในระยะยาว โครงการฯนี้ จัดขึ้นบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ. ลพบุรี

ช้างที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้เข้าเป็นหนึ่งใน 81 เชือกของโครงการฯ มีชื่อว่า พังคำมูลใหญ่ เป็นช้างงานเพศเมีย วัย 35 ปี ซึ่งผ่านการทำงานหนักและถูกกักขังมาเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพร่างกายและสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ แต่ภายหลังจากที่ทางมูลนิธิฯได้นำเข้าสู่โครงการฯ เพื่อปรับพฤติกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามของมูลนิธิฯ เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ช้างพังคำมูลใหญ่จึงมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น และปัจจุบันช้างพังคำมูลใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มช้างที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการทดลองปล่อยให้ใช้ชีวิตอย่างอิสระในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

และในโอกาสนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงจัดให้มีพิธีปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ ขึ้น ณ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ. ลพบุรี โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และ นายศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการฯ เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

รายนามผู้บริหารที่เข้าโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
1. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
2. คุณ ศิวะพร ทรรทรานนท์ เลขาธิการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
1. คุณ อดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด
2. คุณ พัชรินทร์ เตชะเคหะกิจ รองผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุน
ส่วนบุคคล